Beste broeders, en zusters in naam van Allah

Vrees Allah in jouw zelf, ben je soms niet bang van Allah of ben je niet bang van de dood. Ik zweer bij Allah dat de wereld zal vergaan en vroeg of laat zul je sterven en Allah ontmoeten op de dag des oordeels. Als je wilt dat je Allah ontmoet als een schone moewahied(geen deelgenoten toekennen aan Allah) dan moet je de tawhied leren en het ook praktiseren.En als je het aardse leven boven het hiernamaals hebt gekozen moet je weten dat je zult dood gaan en in een graf word gezet en door wormen verteerd word. En Allah zal je bestraffen en Allah is streng in het straffen. Hierbij geef ik je een advies om vergiffenis bij Allah te vragen, ik geef je dit boek zodat je het bestudeerd en ik vraag Allah dat Hij jouw behoedt.

 

DE WARE MOSLIM

door

Dr. Diyaaud-deen Al-Qudsee

Vertaald door

Abu Zubair

 

وَقُلْ جَاء الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً

En zeg: "De Waarheid is gekomen en de valsheid is ten onder gegaan. Voorwaar, de valsheid gaat ten onder." (17:81)

بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله و الصلاة والسلام على رسول الله

السلام عليكمBeste Broeders en Zusters, Als er iets is dat Allah (swt) ons duidelijk wil maken; dan is het wel dat de mensheid vanaf haar eerste schepping hetzelfde is gebleven. Zijn jaloezie, vrekkigheid, hoogmoed, liefde, haat enz. is precies hetzelfde gebleven en is in de loop van de menselijke geschiedenis in geen enkel opzicht veranderd. De geschiedenis van de mens is als een steeds terugkerend opgezet toneelstuk met slechts een ander decor en achtergrond. De rollen zijn hetzelfde gebleven en het spel is een steeds wederkerend stukje dat in het theater voor de vele toeschouwers wordt opgevoerd. Als er iets pertinent niet waar is; dan is het wel dat de mens geëvolueerd is tot wat hij nu is. Er kan uit de menselijke geschiedenis niet geconcludeerd worden dat er een evolutie lijn heeft bestaan dat tot de ontwikkeling van de "moderne mens" heeft geleidt. De mens is hetzelfde gebleven en ook zijn reactie op de Waarheid zal tot aan de Dag des Oordeels hetzelfde blijven.

De afgelopen jaren is er veel veranderd en het lijkt alsof de hele wereld op haar kop staat.

We zien de vijanden van de Islam beetje bij beetje en stap voor stap werken aan de zichtbare destructie van de Islam. En degenen die zogenaamd namens de Islam en Moslims spreken laten dit oogluikend toe. Zij, die zich door middel van allerlei instellingen opwerpen als de belangenbehartigers van de Islam: als we goed naar hen kijken en luisteren dan kunnen we geen andere diagnose stellen dan dat zij het grootste kankergezwel in de Islamitische Ummah zijn. Zij, die het nodig vinden om de betekenis van de Islam te verdraaien en zich in allerlei bochten en wegen wringen om de ware betekenis van de Islam niet te hoeven uit te leggen. Moge Allah hen vervloeken.

Het woord van Allah heeft van niemand zijn verdediging of goedkeuring nodig. De Islam is gekomen om aan het hoofd van de mensheid te staan. En alléén hierdoor kan de Islam haar rol vervullen en de mensen van de duisternissen naar het licht leiden, zoals een herder zijn schapen naar een veilig groene weide leidt. Ja! De Islam is inderdaad gekomen om de wereld te domineren. De Islam is inderdaad gekomen om haar minaretten op elke straathoek te plaatsen en de woorden ALLAHU AKBAR door niet alleen de huiskamers te laten doordringen, maar ook tot in de botten van de mensen. De Islam is inderdaad gekomen om de leugen en haar aanhangers desnoods met het zwaard te onderwerpen aan de Waarheid. De Islam is inderdaad gekomen om ons niet in onze wensen te bevestigen, want de geschiedenis en het heden leren ons dat de mens slechts de leugen bezit.

Zo zou de Islam gepresenteerd moeten worden en niet zoals sommigen doen door het te presenteren als iets waarmee onderhandelt kan worden of waarmee compromissen valt te sluiten. Je geeft je eraan over of je verwerpt het. Je kiest ervoor om je aan de Waarheid over te geven of je verwerpt dezelfde Waarheid.

Het eerste gedeelte van de getuigenis (La ilaha) is als een orkaan die alle jahiliya bomen ontwortelt, die hun wortels niet alleen hebben geschoten in onze manier van denken, maar ook in ons gevoel en begrip. Wanneer deze orkaan heeft huisgehouden zonder enige spoor van het "oude" te hebben achtergelaten en er een sereen omgeving wordt achtergelaten, zonder afleidingen en vergelijkingsobjecten; dan begint de nieuwe landschapsinrichting. Dan komt het tweede gedeelte van La ilaha illa Allah in beeld, waarin aan de hand van de Qor'an en Sunnah alles opnieuw wordt gedefinieerd. Als dit heeft plaatsgevonden en het oude landschap langzaam maar zeker aan de hand van de geboden van de Almachtige opnieuw is ingedeeld en ingericht; dan merk je dat het "oude" niet vergeleken kan worden met het "nieuwe", sterker nog: het "oude" is niet eens instaat om je ook maar een definitie aan te reiken om het "nieuwe" ermee te vergelijken. En wanneer de leugen (="oude") dit toch doet dan zal dit zelfs tegen haar keren.

Laat de leugen en haar aanhangers deze geschreven woorden maar omlijsten met begrippen zoals fundamentalistisch. Waarlijk, dat is precies wat wij zijn. Wij (moge Allah ons hierin Leiden), die streven om terug te keren naar inderdaad het fundament van het hele bestaan: La ilaha illa Allah. Wij, die ervan beschuldigd worden dat we de jeugd en anderen hersenspoelen; bij Allah, niets is minder waar: wij hebben inderdaad onszelf van de leugen gespoeld en sporen anderen om ook voor deze hersenspoeling te kiezen. Wij, die ervan beschuldigd worden dat we geweld (Jihaad) propageren; bij Allah, moge Allah ons eren om het bloed van de onrechtvaardigen te laten vloeien. Moge Allah onze lichamen uit elkaar scheuren en ons bloed over het zaad van het fundamentalisme (Tawheed) gieten.

Beste broeders en zusters, als er iets de afgelopen jaren duidelijk moet zijn geworden is het wel dat er niet valt te praten of te onderhandelen met de leugen en haar aanhangers. Dit is waar iedereen zich bewust van moet zijn. De leugen en Waarheid leven zo wie zo op gespannen voet met elkaar. Zij zijn in de kern het tegenovergestelde van elkaar. Als we de democratische definitie voor het woord vrijheid invullen dan krijgen wij: vrijheid is doen wat je wil. Volgens de definitie van Allah zijn de mensen die hun begerige wil volgen een slaaf van zichzelf. Vrijheid in de Islam is je juist losmaken van je begeerten.

Het democratische stelsel is niets anders dan een systeem dat tot doel heeft de mensen een slaaf van zichzelf te maken, zodat een paar bloedzuigers hierop in kunnen spelen en deze mensen aan hen onderwerpen. De media is één van die middelen om de mensen als kuddes vee een bepaalde richting op te drijven. Het grootste middel in deze tijd van Satan om het gedrag van de massa te manipuleren.

Maar zoals Allah (swt) en Zijn Boodschapper (vzmh) ons in de Qor'an en Sunnah leren: is dat Allah (swt) Zijn eigen Weegschaal heeft waarin Hij (swt) alles in afweegt. En Hij leert ons dat wij onze vernederende positie niet aan de sterkte van onze vijanden hebben te danken, maar dat dat door onze eigen zwaktes komt.

Ik hoop dat dit werkje (insha Allah) voor veel mensen een reden zal zijn om terug te keren naar het fundament van de Islam. Ik hoop dat de lezers bij zichzelf goed te rade gaan en zichzelf afvragen of ze wel bewust voor de Islam willen kiezen (of hebben gekozen). De keuze die een revolutie teweeg zal brengen; niet alleen in iemands persoonlijkheid, maar ook in iemands relatie met de rest van het universum. En als Amerika, Europa en de rest van de wereld roepen dat de mensen zich moeten integreren, dan zullen we ze hierin bevestigen en roepen dat dit inderdaad waar is. Integratie is de enige oplossing voor de mensheid.

De mens is onderdeel van het universum; de wetten die de menselijke natuur beheersen onderscheiden zich niet van de wetten die het universum beheersen. Met zijn lichamelijke functies volgt de mens onvrijwillig dezelfde natuurwetten die in het universum gelden. De groei van een mens, zijn omstandigheden qua gezondheid en ziekte en zijn leven en dood zijn onderdeel van het systeem van die natuurlijke wetten. Zelfs de gevolgen van zijn vrijwillige daden worden door de universele wetten bepaald. Fysiek gezien is elk levend wezen op aarde moslim (hij die zich heeft overgegeven).

De mens kan de manier waarop Allah de wetten in het universum tot uitvoer heeft gebracht niet veranderen. Het is daarom wenselijk dat hij ook in die aspecten van zijn leven waarin hij de mogelijkheid tot keuze heeft gekregen de Islam volgt en dat hij de Goddelijke wet in alle zaken van het leven laat beslissen, zodat er harmonie ontstaat tussen de mens en de rest van het universum.

Deze praktische bewustwording overstijgt alle raciale, nationale, (politiek) ideologische en materiële kwesties, omdat het geweten de vrijwillige keuze heeft gemaakt zich te voegen bij één universeel bewustzijn. Volgens de Islam is dit de manier waarop de fysieke wetten die in het biologische leven van de mens werkzaam zijn in harmonie gebracht kunnen worden met de morele wetten die zijn vrijwillige daden beheersen.

Als wij nu vervolgens het woordenboek erbij pakken en de betekenis van het woord integreren opzoeken, dan vinden wij: 'in een groter geheel opgenomen worden.'

Deze betekenis omvat dus het hele Islamitische concept van onderwerping (lichaam en geest) aan die Ene Macht die de Schepper is van het groter geheel dat we het universum noemen en waar de mens deel van uitmaakt.

Wij Moslims (die vaak onder de noemer van het woord allochtoon worden geplaatst) krijgen vaak te horen dat we ons moeten integreren zonder maar ooit een duidelijk concept van deze schreeuwlelijkerds te krijgen. Hierbij daag ik mr. Bush, mr. Blair, mr. Chirack, mr. Balkenende en trawanten uit: kom met een integratie concept dat maar enigszins tipt aan de Islamitische. En als jullie dit niet kunnen (en jullie zullen dit nooit van je lang zal ze leven kunnen); integreer dan met de rest van het universum en onderwerp je aan de Islam. Zoniet, doe dan een stap opzij en leef je waardeloos zielig leventje maar achter gesloten deuren en maak plaats voor de Islam om te regeren. Al jullie politieke beslissingen, militaire macht en geheime diensten die dit geloof een halt willen toeroepen: waarlijk, jullie zullen falen zoals Allah beloofd heeft. Allah zal jullie in dit leven en in het Hiernamaals de beproeving van de vernedering doen ondergaan.

Het vaandel van de overwinning is opgehesen. De geest van Jihaad waart over de aarde rondt, de strijdkreten van onze Islamitische voorouders die vergezeld gaan met ALLAHU AKBAR en de echo's van LAA ILAHA ILLA ALLAH klinken steeds luider.

ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR, ALLAHU AKBAR

LA ILAHA ILLA ALLAH MOEGLIESIENA LAHOE ADDIEN

WALAOE KARIEHA ALKAFIEROEN

Abu Zubair

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. 1. Alif Laam Miem. 2. Dit is het Boek (de Koran) waaraan geen twijfel is, een leidraad voor de Moettaqoen (godvrezenden). 3. Degenen die in het onwaarneembare geloven en de shalat (gebed) onderhouden en die bijdragen geven van hetgeen waar Wij hun van hebben voorzien. 4. En degenen die geloven in wat aan jou (O Moehammad) is neergezonden (de Koran) en in wat vóór jou is neergezonden en die van het (bestaan van het) Hiernamaals overtuigd zijn. 5. Zij zijn degenen die Leiding van hun Heer ontvangen en zijn degenen die welslagen. 6. Voorwaar, voor degenen die niet geloven, maakt het geen verschil of jij hen waarschuwt of dat jij hen niet waarschuwt: zij zullen niet geloven. 7. Allah heeft hun harten en hun gehoor verzegeld en over hun ogen ligt een bedekking en voor hen is er een geweldige bestraffing. 8. En er zijn er onder de mensen die zeggen: "Wij geloven in Allah en in de laatste Dag," terwijl zij geen gelovigen zijn. 9. Zij trachten Allah en degenen die geloven te bedriegen, maar zij bedriegen niemand dan zichzelf, terwijl zij het niet beseffen. 10. In hun hart is een ziekte (twijfel en huichelaarij) en Allah heeft deze ziekte doen verergeren; en voor hen is er een pijnlijke bestraffing vanwege wat zij plachten te loochenen. 11. En als er tot hen wordt gezegd: "Zaait geen verderf op aarde," dan zeggen zij: "Voorwaar, wij zijn slechts verbeteraars." 12. Weet: voorwaar, zij zijn de verderfzaaiers, maar zij beseffen het niet. 13. En als er tot hen wordt gezegd: "Gelooft zoals de mensen geloven," dan zeggen zij: "Zullen wij geloven zoals de dwazen geloven?" Voorwaar, zij zijn de dwazen, maar zij weten het niet. 14. En als zij degenen die geloven ontmoeten, dan zeggen zij: "Wij geloven." Maar wanneer zij terugkeren naar hun Satans (die hun leiders zijn) dan zeggen zij: "Voorwaar, wij staan aan jullie kant. "Voorwaar, wij zijn slechts spotters." 15. Allah spot met hen en laat hen rusteloos in hun overtreding verkeren. 16. Zij zijn degenen die de Leiding voor de dwaling verruild, daarom levert hun handel geen winst op, en zij zijn geen rechtgeleidenen. 17. Hun gelijkenis is als de gelijkenis van degenen die een vuur ontsteekt: wanneer het (vuur) zijn omgeving verlicht, dan neemt Allah hun licht weg en laat Hij hen in de duisternissen achter. Zij zien niet. 18. (Zij zijn) doof, stom en blind (van hart), daarom keren zij niet terug; 19. Of als (de gelijkenis met) een regenstorm uit de hemel met daarin duisternissen, donder en bliksem. Zij stoppen hun vingers in hun oren voor de donderslagen, uit doodsangst. En Allah omvat de ongelovigen. 20. Bijna rukt de bliksem hun het gezicht weg. Telkens wanneer deze hen verlicht, dan lopen zij in (het licht), maar wanneer hij hen in de duisternis laat, dan blijven zij staan. En als Allah het had gewild, dan had Hij hun gehoor en hun gezicht weggenomen. Voorwaar, Allah is Almachtig over alle zaken. 21. O mensen, aanbidt jullie Heer, Degene Die jullie en degenen vóór jullie heeft geschapen. Hopelijk zullen jullie (Allah) vrezen. (2:1-21)

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.

Voorzeker, alle lof is aan Allah. We prijzen Hem en vragen Zijn hulp. We vragen Zijn vergiffenis en we zoeken onze toevlucht bij Hem tegen het kwaad van onze eigen zielen en voor de slechtheid van onze daden. Ieder die Hij leidt, zal nooit dwalen, en ieder die hij laat dwalen, zal nooit leiding vinden. Ik getuig dat er geen God is dan Allah, Hij is de enige, Hij heeft geen partner, en ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en Zijn boodschapper is. Moge de vrede en zegeningen van Allah over hem zijn, over zijn familieleden, zijn metgezellen en over degenen die hem volgen in vroomheid tot de Dag des Oordeels

Sinds de schepping van Adam, heeft Shaitaan (Moge Allah hem vervloeken) Adam en zijn kinderen gehaat en is een vijand voor de hele mensheid geweest. Shaitaan heeft beloofd om de hele mensheid te laten doen dwalen, behalve Allah's oprechte slaven.

Aldus begon de oorlog van de waarheid en de valsheid, tussen de partij van Allah en de partij van Shaitaan. Shaitaan jaagde alle methodes na waartoe hij instaat was, om de kinderen van Adam te misleiden en om de valsheid schoonschijnend voor hen te maken.

Allah ging een verbond met de kinderen van Adam aan; om niet Shaitaan te aanbidden, omdat hij voor hen een duidelijke vijand is.

Allah zond Zijn boodschappers als brengers van blijde tijdingen en als waarschuwers tegen Shaitaan, zodat de mensen geen excuus tegenover Allah zouden hebben na de komst van de boodschappers. De boodschappers van Allah bleven komen met als enige taak de mensen te onderwerpen aan Allah alleen, zonder deelgenoten. Dus droegen de uitverkorenen de fakkel van Tawheed, hun gemeenschappen uitnodigend naar de aanbidding van Allah subhana wa ta'la en dat zij geen godheid naast Hem hebben.

Deze fakkel van Tawheed werd doorgegeven van boodschapper tot boodschapper totdat het bij de laatste profeet van Allah kwam, de beste van de hele schepping en de beste zoon van Adam, vrede zij met hen beide. De Profeet Mohammed was het zegel van de karavaan van boodschappers die de weg naar Allah voor de mensheid verlichtten. Zo heeft Allah azza wa jalla de religie voor ons vervolmaakt, vervolmaakte Zijn zegeningen over ons en koos de Islam als religie voor ons. De profeet, moge Allah hem zegenen en vrede schenken, liet de natie een stralende bestemming na wiens nacht even stralend is als haar dag, niemand dwaalt ervan af; behalve de bederfelijken.

Maar de strijd tussen Shaitaan en de kinderen van Adam is nog niet geëindigd. Het is een lange en moeilijke strijd, waarin de valsheid verfraaid is met de waarheid; de partij van Shaitaan volgt het en de partij van Allah vermijdt het.

In deze tijd hebben Shaitaan en zijn helpers een andere weg ingeslagen om de Islam te vernietigen. Zij proberen de Islam niet te vernietigen door het woord Islam uit te wissen, maar door de betekenis van de Islam en Islamitische termen op zo een manier te verdraaien dat het hen noch schaadt noch hun gezag ondermijndt.

Vanwege deze reden; het probleem en tegenspoed van de mensen van vandaag, is hun onwetendheid van het ware geloof dat Allah subhana wa ta'la van hen eist en hun onwetendheid van het ongeloof waarvoor Allah subhana wa ta'la hen heeft gevraagd van weg te blijven. Als gevolg hiervan zijn zij niet instaat om het verschil te noemen tussen de ongelovige en de moslim, noch weten zij wie de ware ongelovige en de ware moslim is volgens de definitie van hun Heer: Allah subhana wa ta'la.

Vandaag de dag is de rechter tussen de mensen niet langer meer de Qor’aan en de Soenna, maar het oordeel van de mensen, hun meningen en overtuigingen alsmede de hoeveelheid aan informatie over de Islam die de Thaghut (valse goden) hen toestaat te kennen zonder dat het hen gevaar oplevert.Is iedereen die beweert dat hij een Moslim is; ook daadwerkelijk een Moslim volgens de wet van Allah subhana wa ta'la?

Accepteert Allah de aanbidding van iedereen die beweert dat hij Allah subhana wa ta'la aanbidt?

We vinden in elk tijdperk van de geschiedenis, vanaf de tijd van Nuh (vzmh) tot vandaag de dag, vele mensen die claimen dat zij op het rechte pad zijn en claimen dat zij Allah aanbidden en dat zij gelovigen zijn. Maar Allah accepteerde niet het geloof dat zij belijden, noch hun aanbidding die zij praktiseerden; omdat dit niet was zoals Hij (swt) dat wenste. Daarom sprak Allah (swt), ondanks hun claim van geloof en aanbidding, een vonnis van ongeloof en misleiding over hen uit.

Allah subhana wa ta'la zond boodschappers naar hen die hen duidelijk maakten welk geloof er van hen wordt geëist en welke aanbidding acceptabel is, alsmede hen te informeren dat de zuivere belijdenis en aanbidding van Allah hen niet baat als dit niet in overeenstemming is met Allah's eisen en met wat Hij heeft geopenbaard.

Waarlijk, de waarde van een persoon (volgens Allah) wordt niet beoordeeld door de overvloed van aanbiddingen waarvoor hij geen bewijs van Allah heeft gekregen; maar wordt beoordeelt door de grote hoeveelheid van aanbiddingen die Allah behagen en die in overeenstemming zijn met Zijn bevelen. Hoeveel mensen hebben zich ingelaten met talrijke aanbiddingen, maar zij hebben volgens Allah subhana wa ta'la niet eens het gewicht van de vleugel van een vlieg. De aanbiddingen die zij praktiseerden is niets volgens Allah, omdat zij dit niet praktiseerden zoals Allah geëist en bevolen heeft.

De joden in de tijd van de Profeet (vzmh) lieten zich ook in met een overvloed aan aanbiddingen, zij beweerden dat zij op de waarheid waren en dat zij het uitverkoren volk van Allah waren. Net zoals de Christenen, die zich inlieten met een overvloed aan aanbiddingen en geloof betuigden, maar Allah subhana wa ta'la accepteerde hun aanbidding niet, noch hun geloof en sprak het oordeel van kufr (ongeloof), misleiding en shirk (polytheïsme) over hen uit.

Allah subhana wa ta'la zegt:

Zeg (O Moehammad): "O Lieden van de Schrift! Jullie zijn niet op de juiste weg totdat jullie je vasthouden aan de Taurat en de Indjil en aan wat jullie door jullie Heer neergezonden is." (De Koran) die door jullie Heer aan jou is neergezonden, vermeedert zeker bij velen van hen overtreding en ongeloof. En treur niet om het ongelovige volk. (5:68)

De polytheïsten (mushriks) in de tijd van de boodschapper van Allah (vzmh) geloofden in het bestaan van een schepper van deze wereld; die hen en deze wereld heeft geschapen. Zij geloofden ook dat deze god de onderhouder is die leven en dood geeft. Ondanks dit alles, bleef Allah hen ongelovigen en polytheïsten noemen. Als zij op deze weg bleven en stierven, zouden zij de Hel betreden en daar voor eeuwig verblijven. Luister dus naar wat Allah subhana wat ta'la zegt over deze mushriks en in wat zij geloofden:

Zeg: "Aan wie behoort de aarde en alles wat zich daarop bevindt, als jullie het weten?"

Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom laten jullie je dan niet vermanen?"

Zeg: "Wie is de Heer van de zeven hemelen en de Heer van de geweldige Troon?"

Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom vrezen jullie (Allah) dan niet?"

Zeg: "In wiens handen is de heerschappij over alles? En Hij beschermt en Hij wordt niet beschermt, als jullie het weten." Zij zullen zeggen: "Aan Allah." Zeg: "Waarom zijn jullie dan misleid?" Maar Wij hebben de Waarheid gegeven, en voorwaar, zij zijn zeker leugenaars. (23:84-90) Voorzeker, Allah accepteert noch geloof, noch Islam, noch aanbidding; behalve als dit in overeenstemming is met Zijn eisen en Zijn bevelen en dit alleen oprecht ter wille van Hem uitgeoefend wordt.Als een persoon een daad van aanbidding heeft gedaan en deze intentie was oprecht voor Allah, zal Allah deze oprechte daad van aanbidding accepteren als hij dit niet heeft gedaan in overeenstemming met de wil van Allah?

Als een persoon eveneens oprecht gelooft in Allah, maar zijn geloof is niet zoals Allah dat heeft bevolen; zal Allah het geloof van zo'n persoon accepteren?Zonder enige twijfel accepteert Allah niet zijn geloof, noch zijn daden; behalve als het in de vorm is zoal Hij (swt) geëist heeft.

Allah subhana wa ta'la zegt:

En wie zich geheel aan Allah overgeeft, terwijl hij een weldoener is: waarlijk, die heeft het stevigste houvast (Laa-Ilaha-Illa-Allah) gegrepen. En bij Allah is het einde van de dingen. (31:22)

Als dit het geval is, wat is dan precies het geloof dat Allah behaagt en die Hij ons heeft bevolen?

Wat is de Islam waarmee Allah tevreden is en wat Hij ons heeft bevolen?

Wat zijn de gebeden die Allah behagen en die Hij accepteert?

Waar kunnen wij al deze aspecten van herkennen? Waar heeft Allah het ons duidelijk aangetoond en wie is degene die we in deze dingen moeten volgen zodat we ware moslims en ware gelovigen zijn wanneer we Allah subhana wa ta'la ontmoeten?Er is geen twijfel aan mogelijk dat deze aspecten Allah aan ons duidelijk heeft gemaakt, waarin geen duisternis in zit. Allah heeft ons bevolen om niets te volgen, behalve wat Hij heeft geopenbaard; ten einde Zijn welbehagen en Zijn paradijs te kunnen verdienen.

Allah subhana wa ta'la zegt:

Volgt dan hetgeen aan jullie is neergezonden van jullie Heer (de Qor'an en Sunna) en volgt buiten Hem geen Auliya (beschermers en helpers die je beveelt om deelgenoten toe te kennen in de aanbidding van Allah). Weinig is het dat jullie je laten vermanen.

(7:3)

Allah jalla wa a'laa heeft ook gezegd:

En het past een gelovige man en een gelovige vrouw niet, wanneer Allah en Zijn Boodschapper een zaak hebben besloten, om een andere keuze te maken in hun zaak. En wie Allah en Zijn Boodschapper niet gehoorzaamt: waarlijk, hij verkeert in duidelijke dwaling. (33:36)

En waar jullie ook van mening verschillen: de beslissing daarover is aan Allah (Hij is de heersende rechter). (42:10)

De Profeet (vzmh) heeft ons in zijn laatste preek verteld:

Ik laat twee dingen achter, de Qor'an en mijn voorbeeld, de Sunnah. Als je eraan vasthoudt zul je nooit verdwalen. (Bukhari en Muslim)De Profeet (vzmh) heeft ook gezegd:

Niemand heeft gelooft, totdat zijn wil in overeenstemming is met waarmee ik ben gekomen. (Muslim)De boodschapper van Allah heeft gezegd:

Wie ook maar een daad begaat die niet in overeenstemming is met ons bevel; dit is ongeldig. (Bukhari en Muslim)Allah heeft ons dus in de Qor'an en Sunnah het geloof en Islam duidelijk gemaakt, dat Hij van ons eist en de aanbidding die Hij van ons accepteert. En wat daar ook maar tegengesteld aan is; is nutteloos en onacceptabel, hoe oprecht iemand's intenties hierin voor Allah ook moge zijn. Als dit het geval is, wat is dan Imaan en Islam volgens de Qor'an en Sunnah?

Wat is de aanbidding die Allah accepteert en heeft bevolen en die Hij duidelijk heeft gemaakt in Zijn Boek en de Sunnah van Zijn boodschapper (vzmh)?Deze zaken zijn het onderwerp van deze discussie van ons en dit is wat wij aan de mensen duidelijk willen maken, totdat het duidelijk voor hen wordt wat hun positie is met betrekking tot de Qor'an en Sunnah.

Aldus, wiens Imaan en Islam in overeenstemming is met de Qor'an en Sunnah, die is geslaagd en wiens Imaan en Islam in overeenstemming is met zijn begeertes en de begeertes van mensen, maar hij wil de waarheid volgen; dan moet hij terugkeren naar de Qor'an en Sunnah, zolang daar nog tijd voor is. Allah accepteert berouw zolang er nog een ziel in iemands lichaam zit.

Daarom besloot ik dit te verduidelijken, zodat degenen die vernietigt zouden worden (voor het verwerpen van het geloof) vernietigd mogen worden na een duidelijk bewijs, en degenen die zouden leven (i.e. de gelovigen) mogen leven na een duidelijk bewijs.

Laten we ons onderzoek beginnen met de definitie van Islam.Islam: is complete nederigheid aan Allah, overgave, slavernij en onderwerping aan Hem alléén, zonder deelgenoten. Er kan geen aanbidding van Allah subhana wa ta'la alléén zijn, behalve door het geloof in alles wat er in Zijn Boek en de Sunnah van de boodschapper is; door het vervullen en praktiseren van wat er in deze twee gegrondvest is; door het vermijden en het uit de weg gaan van dat wat het ongeldig maakt en van degenen die zich bezighouden met datgene wat iemand uit de kudde van de Islam verwijdert.

Aldus is de globale algemene betekenis van de Islam: complete nederigheid en overgave aan Allah alléén, zowel innerlijk als uiterlijk.

Allah ta'la zegt:

Zeg (O Moehammad tegen de mensheid): "Als jullie van Allah houden, volg mij dan: Allah zal van jullie houden en jullie zonden vergeven. En Allah is Vergevensgezind , Meest Barmhartig." Zeg: "Gehoorzaamt Allah en de Boodschapper, maar als jullie je afwenden: voorwaar, Allah houdt niet van de ongelovigen." (3:31-32)

Allah legt ons in Zijn Boek de Islam uit waarmee Hij tevreden is; dat geldig is en dat Hij accepteert.

Allah subhana wa ta'la zegt:

…En hij die de Thaghut (valse goden) verwerpt en in Allah gelooft: hij heeft zeker het stevigste houvast gegrepen, dat niet breken kan. En Allah is Alhorend, Alwetend. (2:256)

De betekenis van het stevigste houvast in deze vers: is de Islam die Allah heeft bevolen en waar Hij tevreden mee is.

Deze vers maakt ons duidelijk; dat een persoon niet in staat is om het stevigste houvast te pakken (wat de Islam is) door slechts het geloof in Allah alléén, maar Zijn geloof zou moeten bestaan uit het verwerpen en verloochenen van de Thaghut (valse goden) in al zijn vormen en typen. Als hij dit niet doet en in Allah gelooft zonder dat hij ongelovig is in de Thaghut, dan brengt dit geloof hem geen enkel voordeel. Allah subhana wa ta'la zal dit niet van hem accepteren en op de Dag des Oordeels heeft hij geen gewicht op de schaal van Allah.

Daarom is volgens deze vers: zonder ongeloof in de Thaghut is het onmogelijk dat er Islaam of Imaan is die Allah accepteert. Allah subhana wa ta'la heeft twee voorwaarden aan de correcte Islam verbonden die gerealiseerd dienen te worden.

Deze twee voorwaarden zijn: verwerpen van de Thaghut en het geloof in Allah.Als één van deze twee voorwaarden afwezig zijn, dan zal de Imaan en Islam incorrect en ongeldig zijn.

Laten we nu beginnen met het uitleggen van deze twee voorwaarden.

DE EERSTE VOORWAARDE: ONGELOOF IN THAGHUT

Er is geen twijfel aan dat degene die de Thaghut niet in al zijn vormen en kleuren kent, niet het vermogen bezit om deze te verwerpen en te verloochenen, ongeacht of hij dit vaak heeft beweerd. Zijn bewering is als de bewering van iemand die beweerd iets te verwerpen zonder dat hij weet wat hij moet verwerpen. Dit is niet het soort verloochening of ongeloof dat deze Qor'an vers van ons vereist. Net zo: iemand die niet weet wat Imaan is; bezit geen Imaan, daarom is zijn bewering van Imaan ongeldig en nutteloos.

Allah (swt) zegt:

Heb jij degenen (hypocrieten) niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Thaghut berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. (2:256)

Allah informeert ons in deze vers over mensen die beweerden dat zij geloofden in wat aan Moehammed (vzmh) geopenbaard was en wat aan de boodschappers voor hem geopenbaard was, ondanks dat zij dit beweerden; wensten zij nog steeds het oordeel bij de Thaghut te zoeken voor hun twisten.

Allah verwerpt hun bewering van Imaan, omdat zij het oordeel wensten te zoeken bij iemand anders dan Allah (swt). Er kan geen correcte en geldige Imaan zijn samen met het verlangen door de Thaghut beoordeeld te worden. Er kan daarom geen Imaan zijn alsmede het verlangen naar het gaan naar de Thaghut voor een oordeel, samen in één hart zijn. Als zij het ware geloof hadden (zoals zij beweerden) dan zouden zij nooit hebben verlangd om beoordeeld te worden door de Thaghut; omdat Allah subhana wa ta'la hen specifiek heeft bevolen om niet in de Thaghut te geloven, door te zeggen: …hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven.

Allah heeft duidelijk gemaakt dat Shaitaan de vervloekte hen wenst te doen dwalen, te misleiden en hen in de val wil laten lopen. De vervloekte wil hun doen geloven dat hun bewering (in wat Allah openbaarde samen met hun verlangen te worden beoordeeld door de Thaghut;) hen in de kudde van deze religie houdt en hun claim van geloof acceptabel maakt bij Allah subhana wa ta'la: …En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen.

In een ander vers zegt Alla jalla wa a'laa:

En degenen die het aanbidden van de Thaghoet vermijden en die terugkeren (berouw) tot Allah; voor hen is er een verheugende tijding. Verheug daarom Mijn dienaren. (39:17)

In deze vers geeft Allah blijde tijdingen aan Zijn slaven; dat er voor hen het Paradijs is. Hij (swt) heeft degenen beschreven die deze blijde tijdingen van Jennah krijgen. Een paar van de karakteristieken van deze mensen zijn: dat zij de aanbidding van de Thagut vermijden en verwerpen; en dat zij Allah trouwhartig en oprecht aanbidden. Daarom verdienen zij de blijde tijdingen van het Paradijs en het welbehagen van Allah. Vandaar dat Allah het duidelijk voor ons heeft gemaakt in deze vers, dat degenen die het welbehagen van Allah verdienen en de blijde tijdingen van het Paradijs; degenen zijn die de Thaghut en de aanbidding van de Thagut vermijden (in al zijn soorten, vormen en voorkomens). Zij aanbidden alleen Allah; trouwhartig en oprecht, zonder het toekennen van deelgenoten aan Hem.

In dit vers maakt Allah ons ook heel duidelijk dat het vermijden, verwerpen en verlaten van het aanbidden van de Thaghut; één van de voorwaarden is voor een correct en geldig geloof, die het welbehagen van Allah verdient en degenen die zich hiermee inlaten de Jennah verdienen.

In een andere vers geeft Allah te kennen; dat alle boodschappers kwamen om de mensen uit te nodigen naar twee basis fundamenten: aanbidding van Allah alléén en het vermijden van de Thaghut in al zijn vormen en soorten en dat deze twee fundamenten de principiële grondslag vormden van de uitnodiging van alle boodschappers.

Allah subhana wa ta'la zegt:

En voorzeker, Wij hebben aan iedere gemeenschap een Boodschapper gezonden (die zei:) "Aanbidt Allah en houdt afstand van de Thaghoet." (16:36)

Dit vers verduidelijkt ons dat alle boodschappers (zonder uitzondering) met grote duidelijkheid uitlegden dat Allah niet de aanbidding van een slaaf accepteert, behalve als hij Hem (swt) aanbidt met wat toegestaan is door de tongen van de boodschappers (vrede zij met hen allen) en oprechte aanbidding van Hem (swt) alléén alsmede het vermijden van de aanbidding van de Thaghut (in al zijn vormen en soorten en in elke situatie, zowel in grote als kleine kwesties).

Na het noemen van deze duidelijke verzen die de verplichting verklaren van het verwerpen van de Thaghuts en dat dit de basis fundament is van de fundamenten van Tawheed; is het dus verplicht voor ons om te weten wat Thaghut is, zodat we deze kunnen verwerpen.

WAT IS THAGHUT?

Thaghut: is alles wat iemand van de aanbidding van Allah afhaalt en af laat dwalen en ook iemand verhinderd van het trouwhartig en oprecht gehoorzamen van Allah en Zijn boodschapper; of dit nou Jinn Shaitaan, menselijke Shaitaan, bomen, stenen, een vrouw, een echtgenoot, een graf is of een onderdrukkende dictator, een bijzonder groep mensen die gekozen zijn, een assemblee, een groep van wetenschappers die wetten anders dan Allah's wetten opvoeren. Het kan een gewoonte, een verslaving of een ideologie zijn, die niet afkomstig zijn van het Boek van Allah. Het kan iemand zijn die zichzelf het recht heeft toegeschreven om wetten en grenzen op te stellen.

In deze betekenis zit zonder enige twijfel ook het heersen met buitenlandse wetten en het verlaten van de Islam en haar wetgeving. Het opvoeren van wetten en het opstellen van grenzen, zoals het toestaan van rente, ontucht, overspel en verdovende middelen. De wetten die deze mensen opstellen en opvoeren zijn zélf Thaghuts en de mensen die deze wetten opleggen zijn ook Thaghuts.

Allah azza wa jalla zegt:

...en Hij laat niet één deelgenoot in Zijn oordeel toe. (18:26)

Het oordeel is slechts aan Allah. Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem: dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. (12:40)

Hoe zijn wij ongelovig aan de Thaghut? Dat is door te geloven in de ongeldigheid van het aanbidden van iets of iemand anders dan Allah (swt); het verlaten van de Thaghut; het niet geloven in de Thaghut en de mensen van de Thaghut; en het bestrijden van hen.

Allah subhana wa ta'la zegt in Zijn edele Boek:

En de dief en dievegge: houwt hun handen af als een vergelding vanwege (de misdaad) die zij begingen, als een bestraffing van Allah. En Allah is Almachtig, Alwijs. (5:38)

Allah subhana wa ta'la commandeert ons naar een duidelijk bevel in deze nobele vers, dat geen onduidelijkheid en vaagheid bevat; dat het verplicht is om de handen af te hakken van ieder (man of vrouw) die steelt, als een vergelding voor wat zij deden. Dit is het bevel van Allah met betrekking tot de dief en dit blijft tot aan de Dag des Oordeels zo. Als iemand na dit bevel (ongeacht zijn status) een ander vonnis levert waarmee hij het afhakken van de hand belet; dan heeft zo iemand zichzelf de eigenschap toegeëigend die alléén voorbehouden is aan de Schepper, namelijk het recht van wetgeving. Zo een persoon heeft zijn grenzen overschreden en is daarmee een Thaghut geworden.

Dit geldt ook voor het geval waarin hij had gezegd dat het noodzakelijk is dat de dief opgesloten wordt, omdat het afhakken van de handen ongepast is in deze tijd van ons. Of wanneer hij had beweert dat het afhakken van de hand van de dief niet afschrikkend genoeg is en dat het gepaste oordeel het doden van de dief is of een ander oordeel; dan heeft zo'n persoon zijn grenzen overschreden en is een Thaghut geworden.

Ieder wie een ander oordeel voor de dief geeft (of dit nou door het verlagen of verhogen van de straf is, zelfs als hij niet duidelijk heeft verklaard dat het oordeel van Allah incorrect is of dat hij niet het oordeel van Allah accepteert;) hij heeft zich inderdaad in de plaats van Allah geplaatst en zichzelf een eigenschap gegeven die alleen voorbehouden is aan de Schepper van het universum, namelijk het recht van regeren en oordelen tussen mensen. Hij heeft zichzelf hiermee als een god naast Allah geplaatst, zelfs wanneer hij dit niet heeft beweert en zelfs als hij niet heeft gezegd: "Ik ben een god naast Allah" of "Aanbidt mij, want ik ben een god."

Deze persoon heeft zich daadwerkelijk een recht toegeëigend wat aan Allah alleen toebehoort (zonder enige deelgenoten) en heeft hiermee zijn grenzen overschreden en is een Thaghut geworden.

Ieder wie dit soort mensen gehoorzaamt of geen takfeer (het noemen/beschouwen van iemand dat hij/zij een ongelovige is) op hen doet of geen takfeer doet op degenen die geen takfeer op hen doen; deze persoon heeft dan waarlijk ongeloof gepleegd en heeft zijn Imaan ongeldig gemaakt; zelfs als deze persoon vast, bidt, de hajj verricht en claimt dat hij een moslim is. De reden van het ongeloof van deze mensen is dat zij geen takfeer op de Thaghut hebben gedaan waarop Allah (swt) bevolen heeft om takfeer op te doen. Zij hebben niet de voorwaarde van verwerping en ongeloof in de Thaghut waar gemaakt, wat noodzakelijk is vóórdat men Imaan betreedt en waarmee zonder; Imaan, Islam en daden niet van nut zijn.

Hier is nog een voorbeeld die de betekenis van Thaghut verduidelijkt:

Allah (swt) zegt:

…Allah heeft de handel toegestaan en de riba (rente) verboden. (2:275)

Dit vers toont aan dat rente verboden (haraam) is. Als een bestuurder van een bepaalde land rente toestaat of een wet maakt voor de banken om met rente te werken en de banken toestaat om hun werk in het land voort te zetten en handel met rente goedkeurt; dan heeft deze bestuurder (slechts door deze daad) zich tegen het gebod van Allah verzet, ook al heeft hij niet openlijk beweerd dat rente niet verboden is. Hij heeft toegestaan wat Allah verboden heeft en hij heeft aan zichzelf een recht toegeschreven dat aan niemand behoort behalve de Heer en Schepper van de werelden, namelijk het recht om tussen mensen te oordelen.

Allah jalla wa'alaa zegt:

…het oordeel is slecht aan Allah… (12:40)

Daarom heeft deze heerser met deze actie van hem (hoewel hij niet duidelijk heeft gezegd: "Ik ben een god naast Allah" zoals Pharao heeft gezegd;) zijn grenzen overschreden en heeft daarbij Heerschappij geclaimd en hierdoor is hij dus een Thaghut geworden. Het is dus verplicht om takfeer (hem een ongelovige noemen) op hem te doen en takfeer te doen op degenen die geen takfeer op hem doen. Ieder wie deze heerser gehoorzaamt, ondersteunt en volgt of hem niet verwerpt en hem niet als een ongelovige beschouwt of geen takfeer doet op degenen die hem niet als een ongelovige beschouwen; dan hebben zij waarlijk ongeloof gepleegd net als hem, aangezien zij de voorwaarde van ongeloof in de Thaghut niet hebben waargemaakt (wat noodzakelijk voor de binnentreding van het geloof is).Een ander voorbeeld die de betekenis van de Thaghut verduidelijkt:

Allah azza wa jalla zegt:

En zegt tegen de gelovige vrouwen, dat zij hun ogen neerslaan en hun kuisheid bewaken, en hun sieraad niet tonen, behalve wat daarvan zichtbaar is. En zij moeten hun sluiers over hun boezems dragen… (24:31)

In dit vers gebied Allah (swt) de gelovige vrouw om haar sluier over haar boezems en schouders te dragen. Als een heerser een wet maakt, die de vrouw toestaat om onbedekt rond te lopen en zegt dat het een zaak van de keuze is; ieder die zich wil bedekken mag dit doen en ieder die dat niet wil is hierin vrij om dat niet te doen; dan heeft deze heerser door zijn uitspraak en zijn actie een wet gemaakt naast die van Allah subhana wa ta'la.

Hij heeft het gebod van Allah verworpen door een wet te maken dat tegen de wet van Allah ingaat. Door deze daad van hem, heeft hij zichzelf als wetgever naast Allah geplaatst. Deze heerser heeft zijn grenzen overschreden en is een Thaghut geworden, zelfs als hij bidt, vast, de hajj verricht en claimt dat hij een Moslim is. Door zijn acties heeft hij zichzelf een recht toegeschreven dat alléén aan Allah toebehoort, de schepper van de hemelen en de aarde. Dit recht is het recht van het maken van wetten voor de mensen.

Ieder wie dit soort type heerser gehoorzaamt; of steunt; of hem niet als een ongelovige beschouwt en geen takfeer doet op degenen die geen takfeer op hem doen, dan heeft hij ongeloof gepleegd; omdat hij niet de voorwaarde van ongeloof in de Thaghut heeft waar gemaakt (wat Allah als een fundamentele voorwaarde voor de binnentreding van de Islam heeft gemaakt).

Een ander voorbeeld is Allah's uitspraak:

En bij Hem zijn de sleutels van het onzienlijke (Ghaib); niemand kent dit, behalve Hij. En Hij weet wat op het land en wat in de zee is… (6:59)

Allah (swt) zegt ook:

De Kenner van het onwaarneembare, Hij maakt voor niemand het onwaarneembare dat bij Hem is zichtbaar. Behalve aan een Boodschapper die Hem welbevallig is, en voorwaar, dan laat Hij vóór hem en achter hem wachters (Engelen) gaan. (72:26-27)

Allah (swt) legt ons in deze verzen uit; dat het onwaarneembare en de kennis daarover bij Allah alleen is en dat niemand het vermogen heeft om het onwaarneembare te kennen, behalve als Allah hem daarover informeert. Allah (swt) heeft sommige gebeurtenissen van het ongeziene aan sommige boodschappers geopenbaard. Zelfs de boodschappers zijn niet instaat om de gebeurtenissen van het ongeziene te kennen, behalve met de macht van Allah. Allah heeft deze openbaring tegen Shaitaan's gevolgen beschermd.

Na de uitleg van deze goddelijke realiteit zeggen we: als een persoon claimt dat hij het onwaarneembare kent, of wat er in de harten van de mensen bevindt, of dat hij de gebeurtenissen van de toekomst kent; dan heeft deze persoon óf geclaimd dat hij een boodschapper of profeet is en daarmee heeft hij verworpen dat de Profeet (vzmh) het zegel is van de Profeten en dat er na hem geen andere profeten meer komen, dus is hij hierdoor aan de boodschap van de Profeet Mohammed ongelovig geweest. Of hij claimt dat hij het onwaarneembare kent zonder openbaring van Allah. Dus claimt hij dat hij een eigenschap bezit die Allah alleen bezit, daarmee verkondigd hij zichzelf als een god naast Allah; zelfs als hij dit niet openlijk heeft gezegd.

Waarlijk, ieder wie de kennis van het onwaarneembare claimt, heeft zijn grenzen overschreden en is een Thaghut geworden. Door het claimen van de kennis van het ongeziene heeft zo'n persoon ongeloof gepleegd, ongeacht zijn bewering dat hij een Moslim is en dat hij bidt, vast, de hajj verricht en alle pilaren van de Islam vervult.

Degene die hem gelooft; of gehoorzaamt; of die hem niet als een ongelovige beschouwt; of degenen die hem als Moslim beschouwen geen ongelovigen noemt; dan is hij ongelovig geweest, omdat hij niet de voorwaarde van ongeloof in de Thaghut heeft vervult, zelfs als hij vast, bidt en beweert dat hij een Moslim is. Niemand treedt Imaan binnen zonder het vervullen van deze voorwaarde. Het vervullen van deze voorwaarde met slechts woorden is van geen enkele nut. Het is verplicht dat het wordt vervult in geloof, woorden en daden.

Dit waren een paar voorbeelden die ik heb aangevoerd ten einde de betekenis van Thaghut te verduidelijken, zodat de leek alsmede de geleerde het kan begrijpen; zodat ieder persoon er achter kan komen waar hij staat met betrekking tot de verwerping van de Thaghut en het geloof dat Allah van hem eist.

OORDEEL ZOEKEN BIJ DE THAGHUT

Allah informeert ons over de gelovige met zijn uitspraak:

Bij jouw Heer, zij geloven niet totdat zij jou laten oordelen over waar zij over van mening verschillen en dan in zichzelf geen weerstand vinden tegen wat jij oordeelde, en zij aanvaarden (het dan) volledig. (4:65)

In dit vers legt Allah op Zichzelf een eed af; ieder die zich niet wendt naar en oordeelt met de vonnissen waarmee de Profeet (vzmh) mee is gekomen (in alle grote en kleine kwesties van het leven); of zij zoeken zijn oordeel maar accepteren dit niet; of zij accepteren het oordeel maar zij vinden in zichzelf een afkeer tegen de beslissing, dan zijn deze personen geen gelovigen.

Er kan geen Imaan zijn zonder dat iemand de vonnissen van de Qor'an en Sunnah raadpleegt en zich aan deze vonnissen onderwerpt en deze accepteert met heel zijn hart, met volle overgave en zonder een spoortje van twijfel, benauwdheid of moeilijkheid in het accepteren van het oordeel (wat deze uiteindelijk ook moge zijn).

Om geteld te worden tot één van de gelovigen, is het verplicht voor een persoon: om niet te oordelen met iets anders dan de Qor'an en Sunnah. Dit is niet voldoende; het is ook een verplichting voor deze persoon om ermee tevreden te zijn en aan Zijn oordeel of wetgeving vast te houden, zowel uiterlijk als innerlijk.

Soms kan een persoon (die beweert dat hij een Moslim is) zeggen: "Het land waarin we leven regeert niet met de Islamitische wet, als we daarom niet naar de rechtbanken van deze Thaghuts (die met iets anders oordelen dan wat Allah heeft geopenbaard) gaan voor een oordeel dan zullen we onze rechten verliezen. Het is dus noodzakelijk voor ons, ten einde onze toegeëigende rechten te behouden, om naar deze rechtbanken te gaan voor onze klachten. Wij geloven niet met onze harten in deze rechtbanken en wij beschouwen hen zeker als een Thaghut, maar wij worden gedwongen om naar deze rechtbanken te gaan: zodat wij niet onze rechten verliezen. Dus hoe kunnen wij ongelovigen worden door dit te doen terwijl onze intenties zuiver zijn en onze harten oprecht voor Allah zijn en er zit geen shirk in noch acceptatie van iets anders dan de wet van Allah."

Wij vragen jou het volgende: Als iemand jouw recht heeft gestolen en tegen jou zegt dat het enige wat je hoeft te doen om jouw recht weer terug te krijgen je je gebeden naar mij moet richten en slechts moet vasten voor mijn welbehagen. Zou je dit dan doen? En als je dit zou doen, zou je dan nog steeds een Moslim zijn? Je zult zeker 'NEE' zeggen, omdat de gebeden en het vasten een vorm van aanbidding zijn en deze mogen aan niemand gericht worden, behalve aan Allah alléén. Ieder die zijn gebed richt naar iemand anders dan Allah, dan heeft hij deze persoon of object aanbeden en heeft hiermee dus shirk gepleegd. Ieder wie zijn gebed naar een persoon richt, ongeacht wie die persoon ook moge zijn, dan heeft hij hem tot het niveau van een god verheven.

Heb je niet nagedacht waarom Allah (swt) het heeft verboden om met iets anders dan Zijn wet te regeren; en het vonnis van ongeloof heeft uitgesproken op degene die het oordeel zoekt bij iets anders dan de Qor'an en Sunnah en hem heeft beschreven als iemand die de Thaghut heeft aanbeden? Inderdaad is de acceptatie van Allah (swt) als de enige heerser op deze wereld en het Hiernamaals; en het zoeken van een oordeel bij de Qor'an en Sunnah: aanbidding, zoals bidden, vasten en de hajj. Vandaar dat ieder wie deze aanbidding of een deel van deze aanbidding voor iets of iemand anders dan Allah doet; dan is hij als iemand die zijn gebed en zijn vasten gericht heeft aan iets of iemand anders dan Allah (swt). Het gebed is aanbidding en het zoeken van een oordeel is ook aanbidding.

Allah (swt) vertelt ons dat wetgeving, regeren en oordelen alléén aan Hem voorbehouden zijn en dat Hij (swt) daarin geen deelgenoot accepteert, noch in grote zaken noch in kleine zaken. Dat is wat aanbidding van Allah betekent en het is niemand anders toegestaan, maakt niet uit wie of wat zij zijn.

Allah azza wa jalla zegt:

…Het oordeel is slechts aan Allah… (12:40)

Inderdaad: jouw bewering van het niet liefhebben en het niet geloven in de Thaghut is een leugen! Jouw daden bewijzen het tegendeel van jouw bewering. Als je niet in de Thaghut had geloofd en je had het gehaat; dan zou je niet naar de Thaghut rechtbanken gaan voor een oordeel, ongeacht de grote van het verlies van jouw rechten.

Het onderhoud (voorzieningen) komt van Allah subhana wa ta'la. Niemand bezit iets extra of iets minder dan dat voorgeschreven voor hem is. De zaak van het oordelen met iets anders dan Allah is geen zaak van het verkrijgen of verliezen van rechten, maar is een zaak van het vervullen van één van de daden van aanbidding aan anderen dan Allah. Het is een zaak van het geven van één van de rechten van Allah aan iemand anders dan Allah; van het verheffen van die persoon tot de positie van Allah. Dit is de duidelijk kufr en shirk zelve. Waarlijk, Allah weerlegt de bewering van die mensen en Hij (swt) beschouwt hen niet als Moslims, ongeacht wat hun bewering van Imaan (geloof) was. Ondanks hun claim van Imaan, wouden zij een daad uitvoeren die niet gecombineerd met ware geloof kan worden. Ieder wie correct in Allah gelooft; wenst niet het oordeel bij de Thaghut te zoeken, noch in zichzelf noch in zijn daden.

Allah azza wa jalla zegt:

Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Thaghut berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. (4:60)

Degenen die het oordeel wensen te zoeken bij de Thaghut, terwijl zij Imaan claimen; Shaitaan wenst hen te misleiden door hen te bedriegen, in de val te laten lopen en hen in te fluisteren dat zij geen afvalligen worden wanneer zij van plan zijn om een oordeel bij de Thaghut te zoeken en zelfs wanneer zij daadwerkelijk een oordeel bij de Thaghut hebben gezocht; zijn zij (volgens Shaitaan) nog steeds Moslim.

Ten einde deze zaak goed te kunnen begrijpen; laten we deze duidelijke verzen van bewijs overdenken: Allah (swt) zegt:

Voorwaar, degenen die afvallig werden nadat de Leiding voor hen duidelijk was geworden: de Satan maakte (hun daden) schoonschijnend voor hen en bedroog hen. Dat is omdat zij tot degenen die haatten wat Allah heeft neergezonden, zeiden: "Wij zullen jullie gehoorzamen in sommige zaken." Maar Allah kent hun geheimen. Hoe zal het zijn wanneer de Engelen hen wegnemen en hun gezichten en hun ruggen slaan? Dat is omdat zij dat wat de toorn van Allah opwekte volgden en zij dat wat zijn welbehagen wekte haatten. Toen deed Allah hun werken verloren gaan. (47:25-28)

Na het met voorbeelden hebben uitgelegd wat de eerste voorwaarde voor het binnentreden van de Islam is: wat ongeloof in en verwerping van de Thaghut is; zullen we nu de tweede voorwaarde uitleggen, wat het geloof in Allah is.

DE TWEEDE VOORWAARDE: HET GELOOF IN ALLAH (SWT)

De pilaren van Imaan, zoals Allah jalla wa'alaa heeft verplicht, bestaan uit zes. Het juiste geloof dat Allah accepteert is niet volbracht behalve door het geloof in deze pilaren; de manier zoals Allah wil dat wij erin geloven en niet op de manier van onze begeertes of onze wensen. Als één van de pilaren onvolkomen of gebrekkig is, dan accepteert Allah deze Imaan en Islam niet.

Allah (swt) zegt:

O jullie die geloven! Gelooft in Allah en Zijn Boodschapper en in de Schrift die Hij aan Zijn Boodschapper heeft openbaarde en in de Schrift die Hij vroeger openbaarde. En wie ongelovig is aan Allah en Zijn Engelen en Zijn Boeken en Zijn Boodschappers en de Laatste Dag: hij is waarlijk ver weg gedwaald. (4:136)

De Pilaren van Imaan

1. Geloof in Allah: is de ferme overtuiging en absolute geloof dat Allah de Heer, de Schepper en Meester is van alle dingen. Aangezien Hij de enige Schepper is van de schepping; is Hij (swt) dus ook de enige bezitter van het recht van wetgeving en het voorschrijven van wetten, die het leven van de mensen reguleert; dat Hij alleen het waard is van onverdeelde aanbidding (wat de vorm aanneemt van gebeden, vasten, smeekbedes, hoop, angst, onderwerping en overgave); dat Hij onderscheiden is door alle eigenschappen van perfectie en volledigheid en dat Hij boven alle fouten en tekortkomingen staat.

2. Geloof in de Engelen: dit is de ferme overtuiging dat Allah's Engelen bestaan; dat zij eerbare slaven zijn die geschapen zijn uit licht. Zij zijn niet ongehoorzaam aan Allah's bevelen en zij volbrengen de taken die Hij hen opdraagt. Zij zijn wezens van licht, die geen fysieke lichaam hebben dat door de menselijke zintuigen waargenomen kan worden. Zij zijn niet als mensen en zij eten, drinken, slapen, trouwen en voortplanten zich niet en zij zijn niet man of vrouw.

Het is in het bijzonder verplicht om in diegenen wiens namen in de Qor'an en authentieke ahadeeth van de Profeet (zoals: Jibreel, Mikael, Israfeel, Ridwaan en Maalik) staan vermeld te geloven en in de functies en taken die aan hen toevertrouwd zijn (zoals: het dragen van de troon, bescherming en het opschrijven van de daden). En wat betreft de Engelen die niet genoemd zijn; alleen Allah weet hoeveel het er zijn, we moeten allemaal in hen geloven. 3. Geloof in de Goddelijke Geschriften: om te geloven in de Boeken die Allah aan Zijn Boodschappers en Profeet (vrede zij met hen allen) heeft geopenbaard. Allah heeft een paar van de namen van deze Boeken in de Qor'an aan ons genoemd en er zijn anderen die Hij (swt) niet heeft genoemd. De Boeken waarover Hij (swt) ons over in de Qor'an heeft geïnformeerd zijn: de Torah die geopenbaard is aan Moesa; Injeel aan Isa; Zabur aan Dawud en de Heilige Geschriften die geopenbaard zijn aan Ibrahim en Moesa (vrede zij met hen allen).

Het is ook verplicht om te geloven dat alle Boeken die geopenbaard zijn door Allah, geopenbaard zijn met de waarheid, licht en leiding; de Tawheed van Allah (swt) in Zijn Heerschappij, Aanbidding en Namen en Eigenschappen. Alles wat hierin is opgenomen dat deze aspecten tegenspreekt; is toegevoegd en veranderd door de mens. Wij geloven dat alle Boeken verandert zijn, behalve de Qor'an. Wat betreft de Qor'an: Allah heeft deze behoed en beschermd tegen verandering, vervanging, verdraaiing en vervalsing. De Qor'an is het laatste Boek dat door Allah geopenbaard is en de wetten hierin blijven behouden tot aan de Dag des Oordeels zonder verandering en vervanging en het is geopenbaard aan alle mensen en jinn. Het is verplicht dat wij ijn geboden volgen, in alle grote en kleine kweaties zijn oordeel hierin zoeken, de verboden vermijden, zijn berichten/ verhalen geloven en alles verwerpen wat de Qor'an tegenspreekt.

Geloof in de boeken die vóór de Qor'an werden geopenbaard en toen werden verdraaid is het geloven dat deze boeken oorspronkelijk door Allah geopenbaard zijn, maar dat zij niet langer meer de woorden van Allah bevatten, behalve wat in overeenstemming is met de Qor'an en Sunnah van de Profeet (vzmh).4. Geloof in de Boodschappers: dit is de ferme overtuiging dat Allah boodschappers heeft, die Hij heeft gestuurd om de schepping (in hun leven) in deze wereld en het Hiernamaals te leiden. Het is ons verplicht om in ieder van hen, die genoemd zijn in de Qor'an en Sunnah van de Profeet (vzmh), te geloven en dat Allah (swt) anderen naast hen heeft gestuurd wiens namen en aantallen alleen Hij kent.5. Geloof in de Laatste Dag: dit is het vaste geloof in alles wat Allah genoemd heeft in de Qor'an en in alles waarover de Profeet ons over heeft geïnformeerd over het leven na de dood: de fitna van het graf, bestraffing en beloning hierin, wederopstanding, de verzameling, de optekeningen (van de daden), de weegschaal, the fount, de brug 'as-sirat', voorspraak, Paradijs, de Hel en alles wat Allah voorbereidt heeft voor degenen die erin zullen verblijven.6. Geloof dat Al-Qadaa' wal Qadar (Goddelijke Voorbestemming) in de Macht van Allah is, of dit nou het goede of het slechte is: Allah accepteert niet iemands geloof in Qadaa wal Qadar behalve als hij in de volgende vier gelooft: 1. Het geloof in de eeuwige wijsheid van Allah en dat Hij de acties van Zijn schepping kent voordat zij deze doen. Allah heeft dit opgenomen in de Lawh-al-Mahfuz.

2. Het geloof dat wat Allah Wilt gebeurt en wat Hij niet Wilt niet zal gebeuren. Elke beweging of stilte, dat in de hemelen of aarde plaats vindt, is door Allah's Wil.3. Het geloof dat Allah alle creatie heeft geschapen; dat Hij (swt) de schepper is van alles en hun acties. Al het andere is geschapen, behalve Allah. Wat zich ook maar in het universum bevindt; is door de wil en voorbestemming van Allah.4. Allah schept alle acties van Zijn dienaren, maar zij hebben een eigen wil en handelen overeenkomstig hiermee. De dienaren hebben het vermogen om hun acties te vervullen en zij hebben een wil, maar Allah heeft hen alsmede hun vermogen en wil geschapen. Te geloven dat alles wat je ontvangt; je het nooit zou hebben misgelopen en alles wat je hebt misgelopen; je het nooit zou hebben ontvangen. Allah (swt) zegt:

Voorwaar, Wij hebben alle zaken volgens Qadar (Goddelijke voorbestemming van alle dingen vóór hun schepping, zoals geschreven in het Boek van Beslissingen: Al-Lauh Al-Mahfuz) geschapen. (54:59)

De mens zal voor zijn daden verantwoording moeten afleggen, als deze goed zijn dan zal het goede zijn beloning zijn en als deze slecht zijn dan het slechte zijn beloning zijn. Allah (swt) heeft in de mens het vermogen geschapen om het goede van het kwade te kunnen onderscheiden, de waarheid van de valsheid te onderscheiden en gaf hem de vrijheid om te kiezen.

Allah is niet tevreden met het ongeloof van Zijn dienaren noch beveelt Hij Zijn dienaren om kufr te begaan.

Allah weet wat er zal gebeuren, wanneer het zal gebeuren en hoe het zal gebeuren voordat het gebeurt. Allah (swt) weet, voordat Hij een persoon schept, hoe hij zal zijn nadat hij geschapen is; of hij zal geloven of niet zal geloven; of hij in de toestand van geloof of ongeloof zal sterven. Alles wat opgeschreven is zal de revue passeren zoals Allah heeft beschikt. Dit betekent echter niet dat Allah een persoon heeft verplicht tot ongeloof en geloof, omdat Allah Zijn slaaf de vrijheid heeft gegeven om Imaan (geloof) of kufr (ongeloof) te kiezen. Daarom zal hij verantwoordelijk worden gehouden voor zijn keuze en zal hij overeenkomstig de keuze die hij maakt worden beloond.

Na de uitleg van de Imaan en Islam die Allah van ons eist en de voorwaarden hiervan; gaan we verder met een ander heel belangrijke aspect, namelijk:

Hoe beschermt een gelovige zijn Imaan en Islam totdat hij Allah (swt) ontmoet?

Allah (swt) legt het doel van onze schepping uit:

En Ik heb de djinn's en de mens slechts geschapen om Mij te aanbidden. (51:56)

Dit vers verduidelijkt ons dat de djinn's en mensen geschapen zijn voor de aanbidding van Allah alléén, zonder deelgenoten met Hem te vereenzelvigen.Wat is dus de aanbidding dat Allah van ons eist en waarvoor Hij ons heeft geschapen?

De linguïstische betekenis van het woord Aanbidding is: onderdanigheid, onderwerping, overgave en gehoorzaamheid.

Wat betreft de juridische betekenis: is een collectief naamwoord voor alles waar Allah van houdt, Hem behaagt en wat Hij (swt) heeft bevolen aan uitspraken en daden; zowel innerlijk als uiterlijk.

Allah (swt) heeft ons niet gelaten om te bepalen wat aanbidding is en wat niet, maar Hij heeft aanbidding voor ons gedefinieerd en uitgelegd in Zijn Boek en Sunnah van Zijn Boodschapper (vzmh).

Het is ons verplicht dat wij alle vormen van aanbidding slechts voor Allah alléén verrichten, zonder het toekennen van een deelgenoot aan Hem. Als we maar één vorm van de aanbiddingen aan iemand anders dan Allah (swt) richten of aan iemand samen met Allah (swt), dan hebben we anderen dan Allah aanbeden en hebben dan dus deelgenoten naast Hem genomen.

Allah azza wa'lla zegt:

En aanbidt Allah en kent Hem in niets een deelgenoot toe… (4:36)

Allah (swt) beveelt ons in dit edele vers om niets of niemand behalve Allah alléén te aanbidden en niet één vorm van aanbidding (klein of groot) aan iets of iemand anders dan Allah te richten. Alle aanbidding moet worden verricht aan Allah alleen en geen enkele deelgenoot in de aanbidding moet met Hem worden verenigd. Het associëren van partners met Allah maakt de daden van een persoon waardeloos en ongeldig en plaatst hem tevens buiten de kudde van het geloof. Als zo'n persoon niet Allah's vergiffenis zoekt en sterft als een mushrik, dan zal Allah hem nooit vergeven en zijn lot zal de Hel zijn, daarin eeuwig verblijvend.

Allah (swt) zegt:

Voorwaar, Allah vergeeft niet dat aan Hem deelgenoten worden toegekend, maar Hij vergeeft daarbuiten aan wie Hij wil. En wie deelgenoten aan Allah toekent, waarlijk, hij heeft ver gedwaald. (4:116)

Voorwaar, hij die deelgenoten aan Allah toekent: Allah heeft hem waarlijk het Paradijs verboden. En zijn bestemming zal de Hel zijn. En voor de onrechtvaardigen zijn er geen helpers. (5:72)

Maar als zij deelgenoten (aan Allah) toegekend hadden, was wat zij plachten te doen vruchteloos geworden. (6:88)

En het past de Mushrikuns (veelgodenaanbidders) niet dat zij de moskeeën van Allah verzorgen, terwijl zij over zichzelf getuigen dat zij ongelovig zijn. Zij zijn degenen wiens daden vruchteloos zijn en die in de Hel eeuwig levenden zijn. (9:17)

Zeg (O Mohammed tegen de polytheïsten): "Bevelen jullie mij om anderen dan Allah te aanbidden, O jullie onwetenden?" En voorzeker er is aan jou en aan degenen vóór jou geopenbaard: "Als jij deelgenoten toekent, dan zullen jouw werken vruchteloos worden en zal jij zeker tot de verliezers behoren." (39:64-65)

Wat is de shirk (polytheïsme) dat in deze verzen genoemd is, die de daden vernietigen; wat Allah nooit vergeeft mocht een persoon hierop sterven en die de pleger hiervan tot de eeuwige Hel veroordeelt? Wat is deze shirk? Hoe zijn wij instaat om het te kennen zodat wij het kunnen vermijden?

Als we dit niet door en door kennen, dan bestaat de mogelijkheid dat wij in elk denkbare situatie hierin vallen. Daarom rust de plicht op ons om het te kennen, zodat wij hier niet in vallen en onze daden vernietigen; teneinde Allah (swt) als gelovigen en Moslims te kunnen ontmoeten.Shirk: is polytheïsme of het associëren van partners met Allah, het verenigen van partners in de aanbidding van Allah (swt).

Allah (swt) heeft duidelijk het concept van shirk in de Qor'an en Sunnah uitgelegd. Ieder die door de Qor'an en Sunnah bereikt is, kan hierover niet onwetend zijn en hij zal niet worden geëxcuseerd voor het niet kennen ervan.

Allah azza wa jalla zegt:

En de meeste van hen geloven niet in Allah zonder deelgenoten aan Hem toe te kennen. (12:106)

Allah (swt) informeert ons in dit vers: dat geloof gemixt met shirk niet geaccepteerd zal worden door Allah en dat het geloof van de meeste mensen gemixt is met één van de soorten van shirk; niettemin hebben zij geen excuus hiervoor. Het grote aantal mushriks rechtvaardigt shirk niet noch worden zij vanwege dit vergeven.

Dus ieder wie zijn Imaan mixt met welke vorm van shirk dan ook dat de Tawheed vernietigt; dan is hij een mushrik. Hij wordt niet als een gelovige noch als een Moslim beschouwd, ongeacht hoe vaak hij Imaan en Islaam claimt. Waarlijk, Allah (swt) accepteert niets behalve de zuivere religie; vrij van elke vorm van shirk.

Allah azza wa jalla zegt:

En wie zich geheel aan Allah overgeeft, terwijl hij een Muhsin is (weldoener i.e. het verrichten van goede daden slechts voor Allah's welbehagen zonder enige pronkzucht of om lof, faam etc. te behalen en deze in overeenstemming met de Sunnah van Allah's Boodschapper (vzmh) verricht): waarlijk, die heeft het stevigste houvast gegrepen (Laa ilaha illa Allah: niemand heeft het recht om aanbeden te worden behalve Allah). En bij Allah is het einde van de dingen. (31:22)

Het woord "Muhsin" in deze vers betekent 'vrij van shirk'- geen enkele aanbidding (groot of klein) is aan iemand anders dan Allah verricht.

Teneinde het woord 'aanbidding' goed te begrijpen; op de manier zoals Allah (swt) dat van ons eist; geven wij een aantal voorbeelden:

Wanneer de meeste mensen worden gevraagd wat aanbidding is, antwoorden zij: bidden, vasten, zakaat, hajj en dat wat gelijk hieraan is en zij weten; dat ieder wie deze vormen van aanbidding aan iemand anders dan Allah (swt) verricht, dan heeft hij partners met Allah geassocieerd.

Allah (swt) informeert ons dat er andere vormen van aanbidding zijn die niet minder dan bidden, vasten, zakaat en hajj zijn; maar de meeste mensen weten dit niet.

Allah (swt) zegt:

Het oordeel is slechts aan Allah. Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem: dat is de ware godsdienst, maar de meeste mensen weten het niet. (12:40)

Dit vers informeert ons dat het recht van het oordelen tussen mensen voor niemand anders dan Allah (swt) is. Dit recht aan Allah alleen geven is aanbidding van Hem. Het geven van dit recht of een deel ervan (zelfs een klein beetje) aan een andere schepping is shirk en verwijderd iemand uit de kudde van de Islam en hierdoor vernietigt het iemands daden. Als iemand hiervan geen berouw toont, dan is zijn verblijfplaats het eeuwige vuur van de Hel.

Dit vers legt ons verder uit: dat het concept van Tawheed van Allah (swt) in oordelen bij veel mensen onbekend is; dat het niet accepteren van een rechter naast Hem aanbidding is, zoals: bidden, vasten, zakaat en hajj. Ieder wie het recht van oordeel aan iemand anders geeft dan Allah (swt), dan heeft hij iemand anders naast Allah aanbeden.

Op dezelfde manier legt het ons uit dat de ware religie die Allah (swt) accepteert; de religie is waarin het recht van oordelen slechts voor Allah alleen is, in alle grote of kleine kwesties.

…dat is de ware godsdienst… (12:40)

Waarlijk, het recht van wetgeving en oordelen behoort aan niemand behalve aan Hem (swt) toe, die beschreven is met de eigenschappen van de ware god, omdat Hij alleen het verdient om aanbeden te worden.

Als dit recht aan iets of iemand anders dan Allah wordt gegeven of aan iets of iemand anders samen met Allah; dan heeft hij partners met Allah geassocieerd en anderen dan Allah aanbeden en zich tegen het gebod van Allah verzet. Allah (swt) heeft ons bevolen om niemand behalve Hem te aanbidden:

…Hij beveelt dat jullie niets aanbidden behalve Hem… (12:40)

Ieder wie het recht van oordelen en wetgeving aan iemand anders dan Allah geeft of iemand met Allah associeert in wetgeving; dan heeft hij deze ander persoon als zijn god genomen, zelfs als hij niet duidelijk heeft gezegd: "Jij bent mijn Heer." Door het slechts geven aan iemand anders van dit recht, zelfs een klein beetje hiervan, heeft hij die persoon aanbeden.

Veel mensen weten dat ieder wie zij gebed, zijn vasten, zijn verrichting van de hajj voor iemand anders dan Allah heeft verricht; dan heeft deze persoon anderen naast Allah aanbeden. Allah (swt) legt deze realiteit aan ons uit door Zijn uitspraak:

…maar de meeste mensen weten het niet. (12:40)

Zij weten niet dat het geven van het recht van wetgeving aan iets anders dan Allah aanbidding is van iemand anders dan Allah, zoals bidden, vasten en het verrichten van de pelgrimstocht aan anderen dan Allah (swt). Het feit dat ze dit niet weten plaatst hen niet op het pad van de ware religie. Iemand kan alleen op het juiste pad van de religie zijn, wanneer iemand het totale oordeel aan Allah alléén geeft. Dat is de betekenis van de "ware religie".

Er is een andere kwestie dat behandelt moet worden en dat is de kwestie van Democratie en politieke partijen.

Er zijn mensen die beweren dat zij terug willen naar het regeren met de Islamitische wetten, maar door middel van het opzetten van politieke partijen, het meedoen met verkiezingen en het verkrijgen van zetels in de parlementen van ongelovige regimes. Zij maken hierbij gebruik van hun positie als een middel in het veranderen van de wetten en het dominant maken van de Islam in deze landen. Zij hopen hiermee dat het op een dag een Islamitische staat zal worden, zonder Moslimbloed te vergieten; zoals zij beweren.

Ieder die beweerd dat het toegestaan voor hem is om een politieke partij op te zetten of om hiervan lid te worden en de wetten van ongeloof (van een democratische staat of een staat die niet met de Shariah regeert) volgt en aanhangt; bewerend dat zijn daad in het voordeel van de Moslims en de Islam is, is of onwetend over de Islam of is bezig aan de vernietiging van de Islam en wil de mensen van Islam drogeren en misleiden, zodat de Thaghut wetten stevig kunnen worden gevestigd. Zulke daden zijn duidelijke kufr die een Moslim nooit onderneemt, zelfs als het doel van deze daden het vestigen van de Islamitische wet is.

Een kandidaat van een kaafir regering worden, niet met de Islam regeren door het opzetten van een politieke partij dat de wetten van het land volgt en aanhangt, betekent het accepteren van de wetten van deze landen die de Islam vijandig zijn. Een persoon die deze wetten accepteert en ermee oordeelt heeft ongeloof gepleegd, ongeacht zijn vele beweringen dat hij de Islam en de implementatie van de Shariah wil. Islam wordt niet gevestigd door het begaan van kufr.

Degenen die de wetten van kufr implementeren of accepteren, bewerend dat deze acceptatie een tijdelijke acceptatie is teneinde de Islamitische wetten te implementeren of ten einde de Islam en Moslims te helpen; is óf onwetend en begrijpt het Credo van de Islam niet óf begrijpt niet hoe een bestuur in de Islam tot stand wordt gebracht. Het kan ook zijn dat het opportunisten zijn die tot doel hebben de mensen (die de Islam en haar wetten willen) te misleiden, teneinde een wereldlijk voordeel te behalen door de liefde voor de Islam van de mensen en hun onwetendheid ervan te exploiteren. Ieder persoon die dit doet heeft de kudde van de Islam verlaten, ondanks de vele beweringen van deze persoon dat hij Islaam en Imaan heeft en ongeacht zijn vele gebeden, vasten en beweringen dat hij de Shariah van de Islam wenst te vestigen. Degenen die zo'n een persoon helpen, of dit nou uit onwetendheid of welbewustheid is, heeft deze persoon naast Allah (swt) aanbeden.

Het is voor niemand toegestaan om over deze kwestie onwetend te zijn: de kwestie dat wetgeving en rechtspraak slechts voor Allah alléén zijn, omdat dit de basis van geloof en de basis van Tawheed is.

Islam is gekomen om de mensen uit de aanbidding van dienaren naar de aanbidding van de Heer der dienaren alléén te halen. Islam regeert niet door eerst de mens als slaaf te maken van anderen dan Allah en dan pas van Allah. Dit is niet de methode die Allah aan ons heeft uitgelegd om de Islamitische wet tot stand te laten komen. Er is niemand meer gedwaald en onwetend dan iemand die eerst de mensen tot slaaf wil maken en wil onderwerpen aan de mens en dan pas aan Allah.

Het bepalen en specificeren van de grenzen van het toegestane (halaal) en het verbodene (haraam) is het recht van Allah alleen en Hij heeft daarin geen deelgenoot. De haraam is datgene wat Allah haraam heeft gemaakt en het halaal is datgene wat Allah halaal heeft gemaakt. Dus ieder die het verboden toegestaan maakt en dat wat toegestaan is verboden maakt; en hierin wordt gevolgd, dan heeft hij zichzelf opgeworpen als een god naast Allah (swt).

Degenen die hem hierin gehoorzamen en helpen en deze persoon niet als een ongelovige beschouwen, heeft waarlijk ongeloof gepleegd en de Thaghut aanbeden. Ieder die op deze partijen stemt of hen helpt of geen takfeer op hen doet of geen takfeer doet op degenen die geen takfeer op hen doen is waarlijk ongelovig, omdat hij niet ongelovig is aan de Thaghut.Een ander voorbeeld die de betekenis van aanbidding verduidelijkt is:

Allah azza wa jalla zegt:

U alleen aanbidden wij en U alleen vragen wij om hulp. (1:5)

Toen jullie je Heer (bij de Slag bij Badr) om hulp vroegen en Hij jullie verhoorde (en zei:) "Ik zal jullie (leger) aanvullen met duizend Engelen die elkaar (in strijdgroepen) opvolgen." (8:9)

Allah (swt) legt ons in deze verzen uit: dat het roepen of verzoeken van hulp in nood en het zoeken van assistentie van Allah aanbidding is. Iemand die anderen dan Allah aanroept en smeekt, zoals de doden of degenen die afwezig zijn; van hen verwachtingen koesteren, van hen bang is, hen vraagt voor het vervullen van behoeftes, voor het verwijderen van verdriet etc. dan is zo'n persoon een mushrik en heeft zo grote shirk gepleegd dat hem uit de kudde van de Islam haalt.

Allah azza wa jalla:

En wie is er verder afgedwaald dan hij die naast Allah afgoden aanbidt die hem, tot en met de Dag van de opstanding, niet kunnen verhoren? En zij zijn achteloos met hun aanbidding. (46:5)

En roep buiten Allah niet aan wat jou niet kan baten en niet kan schaden. Als jij dat deed, voorwaar, dan zou jij tot de onrechtplegers behoren. En wanneer Allah jou met een tegenslag treft, dan is er niemand die deze kan wegnemen, behalve Hij. En wanneer Hij voor jou iets goeds wenst, dan kan niemand Zijn gunst tegenhouden. Hij treft daarmee wie Hij wil van Zijn dienaren. En Hij is de Vergevensgezinde, de Meest Barmhartige. (10:106-107)

Weet dat Allah de zuivere aanbidding toekomt. En degenen die naast Hem Auliya' (beschermers, helpers, Heren, goden) nemen (zeggen:) "Wij aanbidden hen slechts opdat zij ons zo dicht mogelijk tot Allah brengen." Voorwaar, Allah zal tussen hen rechtspreken over dat waarover zij van mening verschillen. Voorwaar, Allah leidt niet degene die een zeer ongelovige leugenaar is. (39:3)

Deze daden van aanbidding en anderen die in de Qor'an en Sunnah zijn genoemd zijn voor Allah alléén bedoeld. Geen één ervan is toegestaan voor iemand anders naast Allah azza wa jalla, noch aan een koning noch aan een verwant. Ieder persoon die in zijn aanbidding anderen dan Allah laat deelnemen, zelfs met de intentie om Allah te benaderen, wordt een ongelovige en heeft aan Allah deelgenoten toegekend. Waarlijk, om Moslim te zijn voor een persoon is het verplicht dat hij de Islam in haar complete veelomvattende betekenis realiseert en verwezenlijkt; wat onderwerping en overgave aan Allah alléén is, Hij heeft geen partner, noch zichtbaar noch verborgen.

Nu zijn wij bij de vraag belandt: Hoe komt een persoon de Islam binnen?Een persoon betreedt de Islam niet, behalve op de manier die gedefinieerd en beschreven aan ons is door de Boodschapper van Allah (vzmh) en het begint met de getuigenis van de geloofsverklaring (Laa ilah illa Allah Muhammadur Rasulul Allah).

Er is overgeleverd onder gezag van Abu Huraira dat de Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: "Ik ben bevolen de mensen te bevechten totdat zij getuigen: "Er is geen god behalve Allah." Als zij dit verklaren; dan is hun leven en bezittingen door mij beschermd.

De Profeet (vzmh) heeft ook gezegd: "Ieder persoon die getuigt dat er geen god is behalve Allah en dat Muhammad de Boodschapper van Allah is; Allah heeft voor hem het hellevuur verboden."

Het geluk van de mensen in deze wereld en het Hiernamaals is afhankelijk van de woorden Laa ilaha illa Allah. Het bevat de kern van de uitnodiging van alle boodschappers, inclusief de Profeet Muhammad (vzmh).

Allah (swt) heeft zegt:

En wij zonden geen enkele Boodschapper vóór jou, of wij openbaarden aan hem: Laa ilaha illa Ana [geen heeft het recht aanbeden te worden behalve Ik (Allah)], aanbidt Mij daarom (Alleen en niets anders). (21:25)

Teneinde dat de woorden La ilaha illa Allah, in overeenstemming met Allah, van een Moslim geaccepteerd worden en waarmee hij de Islam binnentreedt en gered is van het hellevuur; is het verplicht voor degene die ze uitspreekt dat hij de voorwaarden ervan vervult.

Zonder de vervulling van deze voorwaarden, zal er geen voordeel zijn voor degene die deze woorden uitspreekt, zelfs als hij ze duizend keer per dag herhaalt.

DE VOORWAARDEN VAN LAA-ILAHA-ILLA-ALLAH

De eerste voorwaarde: kennis van de betekenis van dit woord.Het volgende vers geeft de noodzaak hiervan aan:

Weet dat er geen god is dan Allah (geen heeft het recht aanbeden te worden behalve Allah)… (47:19)

En ook:

…Behalve wie van de Waarheid getuigen terwijl zij kennis hebben. (43:86)

Allah (swt) zegt:

Allah getuigt dat Laa ilaha illa Huwa (geen heeft het recht aanbeden te worden behalve Hij) en de Engelen en de bezitters van kennis, standvastig in de gerechtigheid. Laa ilaha illa Huwa, de Almachtige, de Alwijze. (3:18)

In Sahih Bukhari alsmede Sahih Muslim is er een hadith dat overgeleverd is van Uthman (moge Allah tevreden over hem zijn), die zegt: "De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd: "Ieder persoon die sterft en hij heeft kennis dat er geen god behalve Allah is, zal zeker het Paradijs betreden."". (Muslim, Boek1, Hoofdstuk 11, Nummer 0039)

LAA-ILAHA-ILLA-ALLAH BETEKENT:

Allah alleen aanbidden, het verwerpen en het vrij zijn van alles dat naast Allah aanbeden wordt. Dit is de betekenis van 'er is geen god': dat er geen van de valse goden (die aanbeden worden) het verdient om aanbeden te worden behalve Allah.

Netzo: het vrij zijn van alle ongelovigen die deze valse goden aanbidden.

Het vestigen van alle aanbidding aan Allah alléén, het verwerpen van alle andere deelgenoten die deelnemen in de aanbidding met Hem en het verwerpen (i.e. het niet liefhebben, hen ongelovigen noemen, niet vrienden met hen maken en ver weg van hen blijven) van alle mensen die valse goden aanbidden. En tegelijkertijd: het liefhebben, het helpen, vrienden maken en samenzijn met alleen de mensen die Allah alleen aanbidden.

Loyaliteit en dienstbaarheid is voor Allah alleen, zonder enige deelgenoot en op dezelfde manier loyaliteit aan de Boodschapper van Allah (vzmh) en de gelovigen; van hen te houden, hen helpen, het aangesloten en verbonden zijn met de groep van gelovigen.

Allah te aanbidden zoals Hij heeft bevolen over de tong van Zijn Boodschapper Muhammad (vzmh).

Het verklaren van de getuigenis van Laa ilaha illa Allah vereist impliciet de getuigenisverklaring dat Muhammad (vzmh) de Boodschapper van Allah is. Als een persoon getuigt dat deze woorden de waarheid zijn, getuigt hij tevens dat alles wat degene (die deze woorden heeft gebracht) heeft gezegd de waarheid is.

Ieder persoon die onwetend hierover is, heeft in een credo gelooft waarvan hij niets vanaf weet. Dit soort geloof baat hem in geen enkele opzicht.De tweede voorwaarde: Het duidt aan dat Laa ilaha illa Allah een persoon niet baat door slechts deze woorden uit te spreken en kennis van de betekenis ervan te hebben totdat een persoon haar vereisten uitvoert en datgene wat het noodzakelijk maakt vervult.

De Profeet (vzmh) heeft gezegd: "Degene die Laa ilaha illa Allah zegt en ongelovig is aan wat naast Allah aanbeden wordt, dan is de bescherming van zijn leven en bezittingen verzekerd en zijn (geheime) zaken zijn aan Allah."

(Sahih Muslim, kitab al-Iman, 1/53, (23))

Wat wordt er vereist van degenen die Laa ilaha illa Allah uitspreken?

Om Allah alleen te aanbidden en om Hem te aanbidden zoals Hij heeft bevolen. Om al persoonlijke inspanningen aan te wenden om Zijn deen op aarde te vestigen. Om weg te blijven van en het niet ondernemen van shirk en alle geloven, daden en betuigingen die de verklaring van de getuigenis kan vernietigen; dat is het zich onthouden van alle kufr die iemand uit de kudde van het geloof en uit de cirkel van de Islam en Moslims haalt.

Voorbeelden van Kufr die vandaag de dag wijdverspreid zijn in onze maatschappijen:

1. Ontkenning van het bestaan van Allah en de Boodschap van Muhammad (vzmh).

2. Aanbidding van presidenten, bazen, valse autoriteiten, leiders, geleerden, sheiks en gidsen door hen te gehoorzamen wanneer zij toestaan wat Allah heeft verboden en verbieden wat Allah heeft toegestaan.Allah azza wa jalla zegt:

Zij (Joden en Christenen) hebben hun rabbijnen en hun monniken tot heren naast Allah genomen (door hen te gehoorzamen in dingen die zij wettig en onwettig maakten in overeenstemming met hun eigen begeertes zonder dat zij daartoe bevolen zijn door Allah) en (zij namen ook als hun Heer) de Masih, de zoon van Maryam, terwijl hun niets is bevolen (in de Taurat en de Indjeel) dat zij één God aanbidden: er is geen god dan Hij. Heilig is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen. (9:31)

Er is van Adiyy ibn Hatim overgeleverd: toen hij de Profeet (vzmh) het vers (9:31) hoorde citeren, zij hij tegen hem: "Wij aanbidden hen niet." De Profeet zij: "Verbieden zij niet wat Allah heeft toegestaan en dan verbieden jullie het en zij staan toe wat Allah heeft verboden en dan staan jullie het toe?" Ik zei: "Inderdaad." Dus zij hij: "Dat is de aanbidding van hen." (Ahmed en Tirmidhi)

3. Het vervloeken, beledigen en bespotten van Allah, Zijn Boodschapper, Islam en de Qor'an.Allah azza wa jalla zegt:

De huichelaars vrezen dat er over hen een Soerah (hoofdstuk) wordt neergezonden die hen bekend maakt wat in hun harten is. Zeg: "Spotten jullie maar: voorwaar, Allah zal dat waar jullie voor vrezen zeker bekend maken." En al jij (O Moehammad) hen vraagt (over hun gespot), dan zullen zij zeker antwoorden: "Wij kletsten en schertsten maar wat." Zeg: "Plachten jullie de spot te drijven met Allah en Zijn Verzen en Zijn Boodschapper?" verontschuldigt jullie maar niet, waarlijk, jullie zijn ongelovig geworden nadat jullie geloofden. Als Wij een groep van jullie vergeven (vanwege hun berouw) dan zullen Wij een andere groep bestraffen omdat zij misdadigers waren. (9:64-66)

4. Het zoeken van een oordeel bij de Thaghut, wat elk wet, rechtbank en regeersysteem is dat anders dan de wet, rechtbank en regeersysteem van Allah is; zoals de hedendaagse wetsystemen en onwetende gebruiken. Allah (swt) zegt:

Heb jij degenen niet gezien die dachten dat zij geloofden in wat aan jou geopenbaard is en in wat er voor jou geopenbaard is? Zij willen volgens de Thaghut berechten, hoewel hen toch bevolen was er niet in te geloven. En het is zo dat de Satan hen ver weg wil doen afdwalen. (4:60)

5. Regeren met iets anders dan wat Allah heeft geopenbaard.Allah azza wa jalla zegt:

En wie niet oordeelt met wat Allah geopenbaard heeft: zij zijn de ongelovigen! (5:44)

6. Het leren, onderwijzen en praktiseren van magie; ermee tevreden zijn en erin geloven.

Allah (swt) zegt:

En zij volgden wat de Satans voorlazen ten tijde van Soelaiman's koninkrijk en Soelaiman was niet ongelovig, maar de Satans waren ongelovig, zij onderwezen de mensen tovenarij (Sihr) en wat was neergezonden te Babel aan de twee Engelen Haroet en Maroet. En geen van beiden gaven onderricht, zonder dat zij zeiden: "Voorwaar, wij zijn slechts een beproeving, weest daarom niet ongelovig." Zo leerden zij van hen (tovenaarij), dat wat een scheiding veroorzaakte tussen een man en zijn echtgenote. En zij schaadden daarmee niemand, behalve met toestemming van Allah. En zij (de mensen) leerden wat hen schaadde en hen niet baatte. En voorzeker, zij wisten dat, wie dat (tovenarij) koopt, geen aandeel zal hebben in het Hiernamaals. En slecht is het waarvoor zij hun zielen verkochten, als zij het maar wisten. (2:102)

7. Loyaliteit en liefde voor de ongelovigen tonen, het helpen en ondersteunen van hen, hen versterken en deelnemen aan hun groepen, congregaties, bijeenkomsten en hun secularistische, nationalistische, kapitalistische of communistische organisaties.Allah ta'la zegt:

Laten de gelovigen niet de ongelovigen in plaats van de gelovigen als Auliya (ondersteuners, beschermers enz.) nemen, en degene die dat doet heeft niets meer met Allah te maken, behalve wanneer jullie hen (de ongelovigen) angstig vrezen. En Allah waarschuwt jullie voor Zijn (bestraffing). En tot Allah is de terugkeer. (3:28)

O jullie die geloven! Neemt niet de ongelovigen tot Auliya (beschermers, helpers, vrienden) in plaats van de gelovigen, willen jullie bij Allah een duidelijk bewijs tegen jullie zelf geven? (4:144)

Voorwaar, jullie Wali (beschermer of helper) zijn Allah en Zijn Boodschapper en degenen die geloven, die de shalat verrichten en de zakat geven, zij buigen zich nederig. En wie Allah tot Beschermer neemt, en (ook) Zijn Boodschapper en degenen die gelovig zijn: voorwaar het is de groep (volgelingen) van Allah die overwinnaar is. O jullie die geloven! Neemt niet degenen die jullie godsdienst tot een (onderwerp van) bespotting en schert maken van degenen die de Schrift vóór jullie gegeven waren en (ook niet) de ongelovigen als Auliya'. En vreest Allah, indien jullie gelovig zijn. (5:57)

Als een persoon één van deze (kufr) daden van ongeloof onderneemt, dan verlaat hij de kudde van de Islam; zelfs als hij Laa ilaha illa Allah duizend keer per dag herhaalt, 100 rakaats bidt, lange dagen vast, naar jihad vertrekt en andere voorbeelden van zulks gehoorzaamheid; behalve als iemand berouw toont, weg blijft en zichzelf bevrijdt van datgene waardoor hij ongelovig werd.

Meer uitleg over de betekenis van Laa ilaha illa Allah:

Laa ilaha illa Allah betekent niet alleen dat er geen god is dan Allah, het betekent ook dat er geen andere godheid is die het verdient om aanbeden te worden behalve Allah; wat het opgeven van de aanbidding van alle valse godheden betekent en het aanbidden van de enige en ware godheid: Allah. Er zijn andere objecten, creaties, autoriteiten, systemen etc. die mensen als godheden nemen en hen naast Allah aanbidden.

Het is verplicht om dit te weerleggen en te verwerpen, omdat ieder persoon die welke vorm van aanbidding aan welk soort schepping ook maar verricht i.p.v. aan Allah alléén; heeft inderdaad deze schepping als een godheid genomen, zelfs als hij er niet tegen zegt: "Jij bent mijn Heer."

Het zeggen van Laa ilaha betekent daarom ook dat die persoon alle valse goden (die aanbeden worden) verworpen had moeten hebben en ook geweigerd heeft om deze valse goden te aanbidden; teneinde de enige echte god te aanbidden: Allah.

Teneinde voor een persoon om instaat te zijn om werkelijk deze valse goden die aanbeden worden te weerleggen en te verwerpen; moet hij weten hoe en wat deze valse goden zijn.

Zonder kennis van hen zal hij niet instaat zijn om hen te weerleggen, te verwerpen en ongelovig aan hen te zijn, zelfs als hij beweert dat hij dit wel kan.

Het woord 'ilah' betekent iets dat aanbeden wordt. Dus alles wat aanbeden is; is opgeworpen als een godheid.

Laten wij de volgende voorbeelden nemen teneinde dit meer te verduidelijken:

Allah (swt) heeft alcoholische dranken verboden. Als een heerser een wet maakt die de handel in en het drinken van alcoholische dranken toestaat, dan heeft hij zijn grenzen overschreden door het geoorloofd maken van wat Allah verboden heeft; hierdoor heeft hij zichzelf als een god naast Allah geplaatst. Ongeacht zijn vele beweringen dat hij een Moslim is en bid, vast en de hajj verricht; hij is nog steeds een Thaghut geworden. Het is verplicht dit soort mensen te verwerpen, takfeer op hen te doen en te bevechten. Wie deze wetten accepteert en gehoorzaamt of helpt deze wetten te implementeren en uit te voeren of deze heerser geen ongelovige noemt; heeft waarlijk hem naast Allah aanbeden, hem als een godheid genomen en is een ongelovige geworden ondanks dat hij niet duidelijk heeft gezegd: "Jij bent mijn Heer."

De betekenis van Laa ilaha is niet in zo'n persoon verwezenlijkt, ondanks de vele malen dat hij Laa ilaha illa Allah met zijn tong zegt, bidt, vast en beweerd dat hij een Moslim is. Hij is niet de Moslim van de Islam die Allah accepteert en mee tevreden is, zolang de betekenis van Laa ilaha in zijn leven niet in overeenstemming met haar volledige betekenis gerealiseerd is.

De woorden Laa ilaha illa Allah zijn betekenisloos gemaakt in onze hedendaagse tijd. Het zijn woorden geworden die herhaald worden met de tong; zonder enige kennis van wat het omvat en welke verantwoordelijkheden (die iemand in zijn leven moet implementeren) degene draagt die hiervan getuigt.

Het slechts uitspreken van de frase zonder kennis of kennis van haar betekenis hebben zonder het toe te passen op alle niveaus van het leven, is van geen enkele nut. Noch Imaan noch Islaam is op deze manier verwezenlijkt.

Dit is wat er plaatsvindt in onze tijd. Laa ilaha illa Allah is op de tongen van miljoenen mensen die het een paar keer per dag herhalen. Nog meer verbazingwekkender dan dit alles is: is dat de Thaghuts het toelaten om het op elke plek uit te spreken en zijzelf spreken het uit. In feite betalen zij de salarissen van de Mua'zins en Imaams die het vanaf de minaretten en mimbars uitspreken en reciteren.

Waarom zouden de Thaghuts dat doen, terwijl zij weten dat deze woorden in haar ware betekenis een oorlogsverklaring aan hun adres is, mensen aanspoort hen ongelovigen te noemen en oorlog tegen hen te voeren?

De reden hiervoor is dat de Thaghuts weten dat deze woorden betekenisloos voor de mensen zijn geworden met als uitzondering dat het woorden zijn die met de tong herhaald worden; zonder enige kennis van haar inhoud, haar vereisten, haar gewichtige betekenis en zonder te streven om het te praktiseren zoals Allah dat vereist.

Laten we een voorbeeld nemen zodat we het met bewijzen staven en verduidelijken:

Als iemand de mimbar of de minaret beklimt en zegt: "Voorwaar, ik verwerp en noem degene kaafir (ongelovige) die niet heerst met wat Allah heeft geopenbaard en toestaat wat Allah heeft verboden en verbiedt wat Allah heeft verboden, omdat hij zichzelf hiermee als een god naast Allah heeft verklaard. Ieder die hem helpt en hem hierin gehoorzaamt of hem niet verwerpt noch hem als een ongelovige beschouwt en niet zijn best doet om hem te verwijderen; aldus heeft hij net als hem ongeloof gepleegd, zelfs als hij van Laa ilaha illa Allah getuigt, vast, bidt, de hajj verricht en verklaard dat hij een Moslim is." Zullen de Thaghuts het deze persoon toestaan om deze woorden vanaf de minbars en minaretten te roepen?

Natuurlijk niet! Een persoon die deze woorden roept (of dit nou vanaf de mimbars, minaretten of vanaf welke plek dan ook) eindigt of in de gevangenis of wordt verbannen of wordt zelfs geëxecuteerd. In feite is iemand die de ware betekenis van de woorden niet openlijk verkondigt, maar er wel in gelooft een element van terrorisme in de ogen van de Thaghuts. Hoewel datgene wat hij heeft verkondigd in feite de ware betekenis en vereisten van de woorden van Laa ilaha illa Allah zijn.

Zonder deze betekenis en zonder de toepassing van deze betekenis zal het een persoon niet baten door deze woorden slechts uit te spreken, zelfs als hij dit duizend keer per dag doet.

Het is verplicht voor een persoon om zich van de ongelovigen terug te trekken en hen te bestrijden, dood of levend. Zodat de woorden Laa ilaha illa Allah voor een persoon van nut kunnen zijn en zodat hij een Moslim kan worden.

Zich terugtrekken van de ongelovigen betekent: hen haten, hen vijandschap tonen, hen verafschuwen, een afkeer van hen hebben en hen bestrijden. Als daarentegen een persoon van Laa ilaha illa Allah getuigt en trouw is aan de verplichtingen, zoals: bidden, vasten, zakaat, hajj en jihad en de mensen oproept tot het goede en het slechte verbiedt alsmede andere aspecten van de religie; maar hij voelt geen haat tegen de vijanden van de Islam, dan is hij ongelovig geworden; zelfs als hij maar van één van hen heeft gehouden en deze persoon een verwant van hem is.

Ieder wie zich verzamelt met de mushriks en met hen samenleeft; van deze persoon wordt niet het oordeel gegeven dat hij zich in de Islam bevindt, behalve wanneer hij zich compleet van hen heeft afgewend en laat zien dat hij ontevreden is met de kufr (ongeloof) en de dwaling waarin zij zich bevinden.

Allah (swt) zegt:

Waarlijk, er was voor jullie een goed voorbeeld in Ibrahim en degenen die met hem waren, toen zij tot hun volk zeiden: "Wij zijn vrij van jullie en voor wat jullie naast Allah aanbidden. Wij geloven jullie niet en er is tussen ons en jullie vijandschap en haat ontstaan, voor altijd, tot jullie in Allah, de Enige geloven. (60:4)

In dit vers beveelt Allah azza wa jalla ons om het voorbeeld van Ibrahim te volgen (vrede zij met hem en de gelovigen met hem). Zij geloofden werkelijk in Allah alléén en verwierpen de Thaghuts en degenen die hen aanbaden. Zij bleven weg van de aanbidding van valse goden, alsmede van degenen die deze valse goden aanbaden. Zij verklaarden ook dat zulke mensen ongelovigen waren die hun vijandschap en haat verdienden, totdat zij in Allah alleen geloofden. Netzo als dat zij ongelovig aan de Thaghuts waren, zo waren zij ook ongelovig aan degenen die deze Thaghuts aanbaden, zij haatten hen en lieten hen hun vijandschap blijken.

Dit is de betekenis van Laa ilaha illa Allah. Ieder die dit zegt en haar betekenis kent, volgens haar vereisten handelt en wegblijft van wat het vernietigt: is volgen Allah (swt) een ware Moslim.

Allah (swt) maakt ons dit duidelijk in een andere vers:

Jij vindt geen volk dat in Allah en in de Laatste Dag gelooft dat degenen die Allah en Zijn Boodschapper tegenstreven bevriendt, ook al zijn het hun vaders, of hun zonen of hun broeders of hun verwanten. Zij zijn degenen bij wie Hij het geloof in hun harten heeft geschreven en Hij versterkt hen met hulp van Hem, en Hij doet hen Tuinen (het Paradijs) binnengaan waar de rivieren onder door stromen. Zij zijn daarin eeuwig levenden. Allah heeft welbehagen aan Hem. Zij zijn degenen die van de groep van Allah zijn. Weet: voorwaar, de groep van Allah is de winnaar. (58:22)

In dit vers maakt Allah duidelijk aan ons: ieder wie van de ongelovigen houdt, loyaal aan hen is (zelfs als het hun meest dichtstbijzijnde verwanten zijn), zich bij hen aansluit, met hen samen leeft, en met hen mixt zonder een geldige reden van de Shariah: dan is zijn claim van Imaan een valse claim.

Allah jalla wa'alaa zegt:

En hij heeft jullie al in het Boek (de Koran) geopenbaard, dat als jullie de Verzen van Allah horen, en zij worden verworpen en bespot, dat jullie niet met hen (die dit doen) zitten, totdat zij op een ander gesprek overgaan. Anders zouden jullie als hen zijn. Voorwaar, Allah zal de huichelaars en de ongelovigen allen in de Hel verzamelen. (4:140)

Overgeleverd van ibn Masud (moge Allah tevreden met hem zijn): De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

Maak geen vrienden behalve met de gelovigen en laat niemand van je voedsel eten, behalve degenen die Allah vrezen. (Ibn Hibban in zijn Sahih)

De Profeet (vzmh) heeft ook gezegd:

Een persoon wordt opgewekt met degene waarvan hij heeft gehouden.

(Tabarani met betrouwbare overleveraars)Aisha (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd dat de Profeet (vzmh) heeft gezegd:

De religie is slechts het houden van voor het welbehagen van Allah en het haten van voor het welbehagen van Allah.

(Ahmad, Hakim en hij zij dat zijn isnad Sahih was)Er is van Ibn Abbas (moge Allah tevreden met hem zijn) overgeleverd dat hij heeft gezegd:

Ieder wie slechts voor het welbehagen van Allah houdt en haat voor het welbehagen van Allah; ieder wie vriendschap sluit voor Zijn welbehagen of vijandschap toont voor Zijn welbehagen zal vanwege dit de bescherming van Allah ontvangen. Niemand zal het ware geloof kunnen proeven behalve door dit, zelfs als hij veel bidt en vast. Mensen hebben hun relaties rondt de belangen van deze wereld gebouwd, maar het zal hen op geen enkele manier baten.

(Ibn Jarir at-Tabari)De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

Leef niet samen met de mushriks en verzamel je niet samen met hen; degenen die dit doen is ook net als hen.

(Abu Dawud, Tirmidhi) De Profeet (vzmh) heeft gezegd:

Wanneer een mushrik een gelovige wordt, tenzij hij zich afwendt van de mushriks en zich voegt bij de gemeenschap van de gelovigen, accepteert Allah geen enkel daad van hem.

(Ibn Majjah) Het samen verzamelen met de mushriks, het met hen samen leven en het niet van hen afwenden betekent kufr (ongeloof).

Als een persoon in één van de hedendaagse maatschappijen leeft dat haar ongeloof op verschillende manieren en in verschillende vormen laat zien. Als hij hierin leeft maar zijn afkeer niet laat zien, zich niet van deze maatschappij en van haar ongelovige mensen en hun leefstijl en activiteiten afwendt; dan is hij één van hen. Wij beoordelen hem aan de hand van datgene wat bij hem zichtbaar is, zoals wij zijn bevolen. Wij beoordelen hem als een ongelovige en zijn innerlijke zelf- en geheimen zijn voor Allah's rekening.

Dit is de positie van de Moslim ten opzichte van de vijanden van de Islam en degenen die op één lijn met hen staan en hen helpen.

Dit betekent echter niet het zich afwenden en het onvriendelijk behandelen van die ongelovigen die niet aan de kant staan van degenen die de Islam bestrijden en degenen die niet openlijk hun vijandschap aan de Islam en haar mensen hebben verklaard. Dat betekent het behandelen met vriendelijkheid en het uitgeven aan verwanten zoals: vaders, zonen, broers; hen bezoeken, royaal tegenover hen zijn en hen cadeaus geven; zodat hierbij een verlangen voor het betreden van de Islam wordt opgewekt en hun harten worden verzacht.

Allah (swt) zegt:

En als zij jou dwingen dat jij iets aan Mij toekent, zonder dat jij er kennis over hebt: gehoorzaam hen dan niet. En vergezel hen vriendelijk op de wereld. En volg de Weg van degenen die zich tot Mij hebben gewend. Daarna is tot Mij jullie terugkeer. Dan zal Ik jullie op de hoogte brengen van wat jullie plachten te doen. (31:15)

Allah verbiedt jullie niet om met degenen met die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen. (60:8)

Overgeleverd door Hisham ibn Urwa: mijn vader informeerde mij dat Aisha bint Abu Bakr mij informeerde:

Mijn moeder kwam naar mij toe, zij hoopte op een gunst van mij tijdens het leven van de Profeet (vzmh), dus vroeg ik aan de Profeet (vzmh): "Mag ik haar vriendelijk behandelen?" Hij (vzmh) antwoordde: "Ja." Ibn 'Uyaina zei: "Toen openbaarde Allah: 'Allah verbiedt jullie niet om met degenen met die jullie niet bestrijden vanwege de godsdienst, en die jullie niet uit jullie woonplaatsen verdrijven, goed en rechtvaardig om te gaan. Voorwaar, Allah houdt van de rechtvaardigen. (60:8)"

(Bukhari, vol 8, bk.73, no.9)Overgeleverd door Umar ibn Khattab (moge Allah tevreden met hem zijn): dat hij bij de deur van de moskee iemand kleding van zijde zag verkopen, waarop hij zei: "O Boodschapper van Allah, zou je dat kopen om het voor de mensen op vrijdag aan te trekken en voor wanneer je delegaties ontvangt?" Waarop Allah's Boodschapper (vzmh) zei: "Degene die dit aantrekt heeft geen aandeel (in de beloning) in het Hiernamaals."

Toen werden deze kledingstukken als oorlogsbuit naar Allah's Boodschapper (vzmh)

Gestuurd. Hij (vzmh) gaf één van deze zijden kledingstukken als cadeau aan Umar (moge Allah tevreden met hem zijn). Waarop Umar zei: "U had voorheen niets goeds te zeggen over dit kledingstuk, dus waarom geeft u het nu aan mij?"

Waarop Allah's Boodschapper (vzmh) antwoorde: "Ik heb je het niet cadeau gegeven om te dragen." Dus gaf Umar (moge Allah tevreden over hen zijn) het als cadeau aan zijn mushrik broer in Mekka.

(Bukhari, Bk.24,no.5141 en Muslim)Tot besluit: we hebben met behulp van duidelijke bewijzen van de Qor'an en Sunnah proberen uit te leggen hoe een persoon een gelovige wordt.

Zodat nu degenen die geloven met volle kennis mogen geloven en degenen die niet geloven met volle kennis niet geloven.

…zodat zij die vernietigd werden (voor hun verwerping van het geloof) vanwege een duidelijk bewijs vernietigd werden; en zodat zij die in leven bleven (i.e. gelovigen) vanwege een duidelijk bewijs in leven bleven. (8:42)

Dus laat elk individu zijn rekenschap afleggen voor de positie waarin hij zich bevindt; van ieders Islam dat niet in overeenstemming is zoals uitgelegd; laat hem dan zich haasten om in de ware Islam te geloven nu hij nog steeds tijd heeft voor berouw.Moge de vrede op degenen zijn die het rechte Pad volgen.

Wij zoeken Allah's bescherming en veiligheid. Verheerlijkt is uw Heer, de Heer van macht, ver boven wat zij als deelgenoot (aan Hem) toekennen. Vrede zij met de Boodschappers, vrede en zegeningen van Allah op de Profeet Muhammad en geprijsd zij Allah, de Heer der Werelden.

Bron: www.hakyayinlari.com/ www.hakyayinlari.net/ www.darulhak.com

vertaald vanuit het Engels: The true Moslim